-

 

Zmiany w skadzie kierownictwa Corum

Zmiany w skadzie kierownictwa Corum
8 2014

7 kwietnia 2014 roku Dyrektorem "Corum Krzyworoskich Zakadów Urzdze Górniczych", wchodzcych w skad Dywizji Górnictwa Odkrywkowego Corum Group mianowano Eduarda Nazarowa.

Przed mianowaniem Eduard Aleksiejewicz zajmowa stanowisko dyrektora Corum Quality (wczeniej "Gornyje maszyny - system jakoci") i wniós duy wkad w powstanie, rozwój i zarzdzanie systemem jakoci Kompanii.

Eduard Nazarow Ukoczy Donieck Politechnik Pastwow na kierunku "Cinieniowa obróbka metali", a take odby szereg szkole w zakresie skutecznego zarzdzania przedsibiorstwem i sprzedaami.


Wród podstawowych zada, jakie postawiono przed nowym kierownikiem przedsibiorstwa, s:


- zwikszenie efektywnoci produkcji z uwzgldnieniem poprawy charakterystyk wyrobów, rozszerzenie portfela produktowego Kompanii;


- realizacja kluczowych projektów Dywizji Górnictwa Odkrywkowego: w zakresie koncentracji produkcji, w wyniku której Kompania uzyska produkcj zorganizowan w racjonalny sposób, a take w zakresie utworzenia i regulacji pracy wyspecjalizowanej linii do produkcji cikich rolek dla gównego produktu Dywizji - przenoników tamowych magistralnych.


Kierownictwo Kompanii Corum jest przekonane, e w tym nieatwym dla biznesu czasie wiedza i dowiadczenie nowego kierownika pozwol firmie "Corum Krzyworoskie Zakady Urzdze Górniczych" na zachowanie staej pozycji przedsibiorstwa i przejcie od produkcji czci zamiennych do urzdze dla górnictwa odkrywkowego do produkcji caych maszyn.


Przypomnijmy, e wczeniej stanowisko dyrektora "Corum Krzyworoskich Zakadów Urzdze Górniczych" zajmowa Michai Buatieckij.