-

 

Zmiany kadrowe w Corum

20 2014

Na Dyrektora ds. Marketingu i Sprzeday kompanii Corum zosta mianowany Aleksandr Kowalczuk, Dyrektorem Pionu Górnictwa Podziemnego zosta Ildar Salejew.

„Powierzajc zarzdzanie Dyrekcj ds. Marketingu i Sprzeday Aleksandrowi Kowalczukowi, Corum Group stawia na niego, jako na top-menadera, który przy zachowaniu wszystkich silnych stron Dyrekcji, da jej nowy impuls w rozwoju relacji z klientami, - owiadczy Dyrektor Generalny Corum Group Jewgienij Romaszczyn. - Rynki wschodnioeuropejskie i azjatyckie s priorytetowe dla rozwoju naszej dziaalnoci. I w obecnych realiach, kiedy Pion Górnictwa Podziemnego umacnia si i rozwija na tych rynkach, niezbdne jest systemowe zarzdzanie jego dziaalnoci, które zapewni jego nowy kierownik, strateg – Ildar Salejew. Jestemy pewni, e decyzje, które bd podjte przez nowe kierownictwo w danych kierunkach, pozwol wzmocni pozycje Corum na rynkach, na których jest obecna”.

Przed swoim mianowaniem na stanowisko Dyrektora Pionu Górnictwa Podziemnego Ildar Salejew pracowa jako dyrektor ds. strategii kompanii Corum. Pod jego kierownictwem w 2010 r. powstao Centrum Inynieryjno – Techniczne, na bazie którego nastpnie utworzono piony branowe. Ildar Salejew posiada profilowe wyksztacenie – drugi dyplom ukoczenia studiów wyszych uzyska w Dniepropietrowskim Narodowym Instytucie Górniczym, specjalno „Górnictwo podziemne kopalin uytecznych”. To dowiadczenie i wiedza nowego kierownika, a take gbokie rozumienie dziaalnoci, umoliwi Pionowi Górnictwa Podziemnego osignicie na rynku jeszcze wyszych poziomów.


Kierujcy wczeniej Dyrekcj ds. Marketingu i Sprzeday Igor Fomienko bdzie kontynuowa relacje z Corum Group jako partner w caym szeregu projektów.


***


Informacja o kompanii


Kompania Corum (wczeniej NPK”Gornyje maszyny” wchodzi w skad najwikszej na Ukrainie grupy przemysowo – kapitaowej „System Capital Management” (SCM) i jest ekspertem w przemyle wydobywczym. Dziaalno Kompanii koncentruje si na dostarczaniu wysokotechnologicznych kompleksowych rozwiza, produkcji i serwisie urzdze w zakresie wydobycia, przerabiania i transportu kopalin uytecznych, oraz na budowie kopal. W skad Corum wchodzi 6 zakadów w Ukrainie, strefy remontowe w Ukrainie i Rosji, przedstawicielstwa handlowe w Ukrainie, Rosji, Kazachstanie, Wietnamie i Polsce.


Wedug poddanych audytowi PricewaterhouseCoopers danych, w 2012 roku cakowita wielko sprzeday wyniosa 312,7 mln euro. EBITDA - 61, 7 mln euro.


Aby uzyska wicej informacji, prosimy odwiedzi www.corum.com sekcj Zarzd http://www.corum.com/governance/government/.