-

 

Tworzenie jednolitych danych normatywno-referencyjno-informacyjnych od Strategii wspomaga rozwj Gornych maszyn zgodnie z wybranym modelem biznesowym

12 2013

Michai Potapow, Dyrektor Finansowy firmy „Gornyje maszyny” oznajmi to w swoim wystpieniu na najwikszym Szczycie Dyrektorów Finansowych w Moskwie.

Tradycyjna praktyka automatyzacji duych przedsibiorstw i holdingów pokazuje, e wdroenie systemu zarzdzania zasobami kompanii (ERP) odbywa si w oderwaniu od strategii ich rozwoju. Stanowisko kompanii „Gornyje maszyny” wg sów Michaia Potapowa jest takie, by stworzy i wdroy jednolite dane referencyjne, które zapewni penowartociowe funkcjonowanie zatwierdzonego modelu biznesowego. Bd one tworzone zgodnie z okrelon strategi kompanii, przewidujc cztery kierunki: rozwój obsugi posprzedanej, rozwój relacji z kluczowymi klientami na rynkach docelowych, rozwój portfela produktowego i zwikszenie efektywnoci produkcji. Prawidowa automatyzacja pozwoli firmie na przejcie od „chaosu do kontroli” i dopasowanie wskaników produkcyjnych, handlowych i finansowych.

Firma podejmuje ju w tym kierunku szereg wanych dziaa w zakresie okrelenia wielkoci danych referencyjnych /DR/, wymagajcych prowadzenia centralnego. Wprowadzenie jednolitych DR skróci czas podejmowania decyzji zarzdczych, obniy koszty sporzdzenia ksigowoci korporacyjnej, zminimalizuje ryzyko uzalenienia od czynników ludzkich, takich jak niepoprawno lub utrata informacji, pozwoli prognozowa „pynne” zuywanie zasobów zwizanych z w peni funkcjonaln automatyzacj dziaalnoci i zapewni jego rozwój zgodnie z celem strategicznym Kompanii – uzyskaniem maksymalnej moliwej wysokoci wolnego strumienia pienidzy.

W szczycie wzio udzia okoo 60 prelegentów. S to dyrektorzy finansowi wiodcych firm z Rosji i innych krajów, którzy maj moliwo wymiany dowiadcze i przykadów najlepszych praktyk, omówienia najnowszych wydarze w sferze finansów.

O prelegencie:


Michai Potapow, Dyrektor ds. Finansowych Kompanii „Gornyje maszyny”

Michai Potapow posiada 16 letnie dowiadczenie w zakresie gospodarki i finansów.

Od kwietnia 2012 wraz z przejciem do „Gornych maszyn” Michai skoncentrowa si na dziaalnoci finansowej, zajmujc stanowisko Doradcy Dyrektora Generalnego – Dyrektora ds. Finansowych.

Wczeniej zajmowa szereg stanowisk kierowniczych w sferze finansowej w firmach „Krzyworostal” (1997-2000), HK „AwtoKrAZ” (2000-2012).

Urodzi si w 1975 roku. Jest absolwentem Narodowego Uniwersytetu Kijowskiego im. Т.G. Szewczenko, na kierunku „Rachunkowo i audyt” (ekonomista) i „Prawo midzynarodowe” (magister prawa midzynarodowego).


***


Informacja o kompanii:


Kompania „Gornyje maszyny” naley do najwikszej ukraiskiej grupy kapitaowo – przemysowej „System Capital Management” (SCM) i jest obecnie jednym z liderów globalnego rynku budowy maszyn górniczych.


W skad kompanii „Gornyje maszyny” wchodzi 6 zakadów w Ukrainie, strefy remontowe w Ukrainie i Rosji, przedstawicielstwa handlowe w Ukrainie, Rosji, Kazachstanie, Wietnamie i Polsce.

Dziaalno kompanii koncentruje si na kompleksowym podejciu do wiadczenia usug w zakresie inynieringu, produkcji, dostawy i obsugi serwisowej urzdze dla przemysu wydobywczego.

Wedug poddanych audytowi PricewaterhouseCoopers danych, w 2012 roku cakowita wielko sprzeday wyniosa 312, 9 mln euro. EBITDA wyniosa 62, 1 mln euro.


Dodatkowe informacje dostpne s na stronie www.mmc.kiev.ua