-

 

Rewolucja w wydobyciu wgla: Kompania Gornyje maszyny zaprezentowaa nowe rozwizanie

23 2013

Firma „Gornyje maszyny” zaprezentowaa nowy projekt – kompleks dreniowo - cianowy (KNF). Urzdzenie to umoliwi dwukrotne przyspieszenie procesu przygotowania ciany do wydobycia wgla.

„KNF to pierwszy tego typu kompleks na wiecie, nie ma odpowiedników. Obecnie, dziki zwikszonej wydajnoci i zwikszonej prdkoci liniowej cicia, górnicy bd w stanie dwa razy szybciej dry komory do montau kompleksu cianowego i rozpoczyna wydobycie wgla ze cian. Takie charakterystyki udao si osign dziki wasnym opracowaniom inynieryjno – technicznym” – stwierdzi Aleksandr Kowalczuk, Dyrektor Pionu Urzdze cianowych i Chodnikowych Kompanii „Gornyje maszyny”.

Stworzenie nowych produktów i rozwój ju istniejcego portfela produktowego to strategiczny kierunek rozwoju Kompanii „Gornyje maszyny”. Bdc ekspertem w opracowaniu i produkcji urzdze do pokadów cienkich i pokadów o duym nachyleniu, Kompania nie zadowala si tym, co ju osigna, i kontynuuje rozwój swojego portfela produktów. Tworzc kompleks KNF inynierowie i technolodzy pooyli nacisk na zaspokojenie podstawowych potrzeb wspóczesnego wydobycia wgla – wysok wydajno urzdzenia i zapewnienie bezpiecznych warunków pracy górników.***


Informacja o kompanii:


Kompania „Gornyje maszyny” to wiatowy producent urzdze wydobywczych.

Dziaalno kompanii koncentruje si na kompleksowym podejciu do wiadczenia usug w zakresie inynieringu, produkcji, dostawy i obsugi serwisowej urzdze dla przemysu wydobywczego. W skad Kompanii „Gornyje maszyny” wchodz: Drukowski Zakad Budowy Maszyn, „Gorowski zakad Budowy Maszyn”, „Doniecki Enerozavod”, „Donieckgormasz”, Krzyworoskie Zakady Urzdze Górniczych, Charkowskie zakady „Swiet szachtiora”, strefy remontowe w Ukrainie i Rosji, Przedstawicielstwa Handlowe w Ukrainie, Rosji, Kazachstanie, Wietnamie i Polsce.

Wród klientów holdingu produkujcego maszyny s takie firmy jak: DTEK, Mietinwiest, «Jewraz», UGMK, «Biearuskalij».

Kompania „Gornyje maszyny” wchodzi w skad grupy kapitaowo – przemysowej „System Capital Management (SCM).

Dodatkowe informacje dostpne s na stronie www.mmc.kiev.ua