рус  eng  укр  pol 
 
 

Пресс-релизы

 

Oficjalne stanowisko Kompanii Corum

Oficjalne stanowisko Kompanii Corum
2 Апреля 2014

W zwi№zku ze wzrostem w ukraiсskich zasobach internetu liczby publikacji o przetargach na dostawy sprzкtu górniczego (jeden z ostatnich przykіadów - materiaі na stronie "Naszi groszi") i zwi№zanych z tym wzmianek o Kompanii Corum uwaїamy za niezbкdne poinformowaж, їe:

Kompania Corum, zajmuj№ca siк konstrukcj№ maszyn, wchodz№ca w skіad najwiкkszej ukraiсskiej grupy handlowo - przemysіowej "System Capital Management" (SCM) do listopada 2013 roku nosiіa nazwк "NPK "Gornyje maszyny" Spóіka z ograniczon№ odpowiedzialnoњci№, ale w wyniku przeprowadzonego rebrandingu zmieniіa nazwк na Corum Group, a Prywatna Spóіka Akcyjna "Firma Handlowa Gornyje maszyny", która stanowi czкњж Corum Group, - na "Corum Ukraina" S.A.

Їadna z firm Corum Group nie jest w їaden sposób powi№zana z "Kompani№ "Gornyje maszyny" sp. z o.o., któr№ w publikacjach okreњla siк mianem "panamskiego offshore".

Przypuszczenia, publikowane dziњ w prasie, wyraїaj№ prywatne pogl№dy pojedynczych osób i nie odpowiadaj№ rzeczywistoњci. Wszelkie publikacje na ten temat, dotycz№ce w№tpliwych schematów finansowych, Kompania Corum ocenia jako celow№ kampaniк, maj№c№ na celu zdyskredytowanie naszej dziaіalnoњci.


Возврат к списку