рус  eng  укр  pol 
 
 

Пресс-релизы

 

Nowy schemat montaїu przenoњnika taњmowego zwiкkszy czas pracy sprzкtu o 1,5 raza

5 Марта 2014

Dywizja Projektów Infrastrukturalnych Corum podczas przygotowywania przenoњnika taњmowego dla kluczowego klienta - DTEK - zastosowaі nowy schemat montaїu bloku napкdowego.

Zwróжmy uwagк, їe zastosowanie w montaїu bloku przekіadni stoїkowo - cylindrycznych pozwoli na wydіuїenie czasu pracy sprzкtu o 1,5 raza. Schemat z wykorzystaniem tego typu przekіadni pozwoliі równieї na osi№gniкcie minimalnych wymiarów gabarytowych instalacji napкdowej, zmniejszenie straty czasu na montaї sprzкtu.


W celu zwiкkszenia niezawodnoњci wкzіów i przenoњnika jako caіoњci, a takїe w celu zapewnienia niezbкdnych trybów rozruchu i hamowania w trudnych warunkach eksploatacji, specjaliњci Kompanii Corum podczas przygotowywania sprzкtu zastosowali akcesoria nowej generacji.


Jak powiedziaі Dyrektor Dywizji Projektów Infrastrukturalnych Corum Group Wіadimir Mierzlikin, wzrost wymagaс odnoњnie sprzкtu stymuluje u producenta rozwój myњli inїynierskiej i innowacji. Nasza Kompania idzie po drodze staіych udoskonaleс charakterystyk technicznych sprzкtu, a ostatni projekt to jeszcze jeden naoczny tego przykіad.


Возврат к списку