-

 

Kompania Gornyje maszyny przeksztaca si w Corum

16 2013

Jeden z liderów rynku budowy maszyn górniczych Kompania „Gornyje maszyny” informuje o rebrandingu, którego celem jest stworzenie rozpoznawalnej marki i odzwierciedlenie nowej filozofii kompanii – zorientowania na klienta. W rezultacie nazwa kompanii zmienia si na Corum (akcent na pierwszej sylabie), cakowicie odnowiono logo korporacyjne.

Wymienione zmiany to kolejny krok w realizacji strategii kompanii, skierowanej na zbudowanie dugoterminowych relacji z kluczowymi klientami, dla których firma stara si sta niezawodnym partnerem, zintegrowanym z dziaalnoci i podzielajcym odpowiedzialno za wynik kocowy.

Nowy logotyp koncentruje uwag na podstawie dziaalnoci kompanii – kompleksowych rozwizaniach dla brany wydobywczej. Znak daje odczucie ukierunkowania na wynik, innowacyjnoci i efektywnoci. W nowym logo korporacyjnym wykorzystywane s dwa kolory – szary i pomaraczowy. Kolor szary to niezawodno i wysokie standardy jakoci, pomaraczowy – energia, ruch i otwarto na wszystko to, co jest nowe.

Kolor szary to niezawodno i wysokie standardy.

Pomaraczowy – energia, ruch i otwarto na wszelkie nowoci.

Zauwamy, e ju w biecym roku zmiany, zwizane ze zmian nazwy firmy na Corum, bd dotyczy wszystkich elementów logo korporacyjnego i pozycjonowania kompanii dla jej kluczowych klientów.

Jewgienij Romaszczyn, Dyrektor Generalny firmy Corum Group: „Pomimo tego, e produkty naszej firmy s ju dawno i dobrze znane w wielu krajach wiata, widzimy konieczno transformacji marki, ebymy byli bliej naszego klienta oraz by lepiej nas rozumiano. Nowa nazwa odzwierciedla ide naszej dziaalnoci: Corum pochodzi od angieskiego "core" - jdro / rdze, w tym - jdro ziemi i "podstawowe kompetencje" - kluczowe kompetencje. Oznacza to, e koncentrujemy si na dostarczaniu kompleksowych rozwiza klientom, pracujcych w przemyle wydobywczym i staramy si robi to lepiej od innych, wykorzystujc do tego nasze kluczowe kompetencje – ponad stuletnie dowiadczenie, silne zasoby intelektualne i najlepsze praktyki zarzdzania”.

Corum pochodzi od angieskiego "core" - jdro / rdze, w tym - jdro ziemi i "podstawowe kompetencje" - kluczowe kompetencje.

Oznacza to, e dostarczamy naszym Klientom kompleksowe rozwizania do efektywnego i bezpiecznego wydobycia kopalin uytecznych, oraz to, e robimy to lepiej od innych, wykorzystujc nasze wieloletnie dowiadczenie, potne zasoby intelektualne i najlepsze praktyki w zakresie zarzdzania.

Nowy logotyp koncentruje uwag na podstawie dziaalnoci kompanii – kompleksowych rozwizaniach dla brany wydobywczej. Logo daje odczucie ukierunkowania na wynik, innowacyjno i efektywno.


***

Informacja o kompanii:

Kompania Corum („Gornyje maszyny” wchodzi w skad jednej z najwikszych ukraiskich grup kapitaowo – przemysowych „System Capital Management” (SCM). www.scm.com.ua

W skad kompanii Corum wchodzi 6 zakadów w Ukrainie, strefy remontowe w Ukrainie i Rosji, przedstawicielstwa handlowe w Ukrainie, Rosji, Kazachstanie, Wietnamie i Polsce.

Dziaalno Kompanii koncentruje si na dostarczaniu kompleksowych rozwiza dla przemysu wydobywczego.

Wedug poddanych audytowi PricewaterhouseCoopers danych, w 2012 roku cakowita wielko sprzeday wyniosa 312,9 mln euro, a EBITDA – 62,1 mln euro.

Dodatkowe informacje dostpne s na stronie www.corum.com.