-

 

Firma Gornyje maszyny zapewnia zdolno do pracy ponad 80% kopal w Ukrainie

26 2013

Ogosi to na VI Donieckim Midzynarodowym Szczycie Inwestycyjnym Dyrektor ds. Strategii Kompanii „Gornyje Maszyny” Ildiar Salejew.

W ramach szczytu, który w tym roku by powicony kwestiom efektywnoci energetycznej, oszczdzania zasobów i bezpieczestwa ekologicznego Ukrainy, Ildar Salejew zaakcentowa globalne trendy wiatowej brany energetycznej –wyczerpanie zasobów kopalin uytecznych i zwikszenie wydobycia wgla z cienkich pokadów.

Kwestia ta jest aktualna zarówno dla Ukrainy, jak i dla takich wielkich producentów wgla, jak Rosja, Chiny, Biaoru, Polska, Wietnam, poniewa przy zachowaniu wspóczesnego tempa wydobycia wgla moe go wystarczy na nie wicej, ni 200 lat.

Ukraina to kraj o bardzo surowych, wedug norm wiatowych, warunkach wydobycia uytecznych kopalin: 74% rozeznanych zasobów wgla zalega w cienkich i bardzo cienkich pokadach, których miszo znajduje si w przedziale 0,55 – 0,8m a tylko 26% pokadów ma redni miszo (ponad 1,2 m).

Oprócz tego, wedug prognozowanych danych, do 2030 roku udzia wgla w wiatowym zuyciu energii wyniesie 28%, a jego wiatowe zuycie zwikszy si o 74% (w stosunku do poziomu zuycia z 2004 roku). Przy tym, wedug prognoz, do 2021 roku ogólnowiatowe wydobycie wgla z cienkich pokadów wzronie o ponad miliard ton (z 1,7 mld (2006 r.) do 2,73 mld ton (2021 r.). Mówi to o tym, e dzi na caym wiecie eksploatowane s pokady, na które wczeniej nie zwracano uwagi z powodu maej miszoci.

Jak powiedzia Ildar Salejew, dla „Gornych maszyn” praca w cienkich i bardzo cienkich pokadach to nie wyzwanie, a zwyka rzeczywisto. Dowiadczenie Kompanii w mechanizacji wydobycia w warunkach cienkich pokadów liczy ponad 80 lat – od momentu wyprodukowania przez Gorowski Zakad Budowy Maszyn pierwszej wrbiarki w 1927 roku. Nie przypadkiem na naszym dowiadczeniu w mechanizacji uczyo si wiele wiatowych firm. W tym równie Joseph Joy, twórca jednej z najwikszych na wiecie firm zajmujcych si produkcj urzdze dla przemysu wydobywczego, który na pocztku swojej dziaalnoci zawodowej zdobywa dowiadczenia w mechanizacji wydobycia podziemnego w Donbasie.

„Znamy ten temat na poziomie eksperta, z sukcesami wydobywamy uyteczne kopaliny w trudnych warunkach górniczo – geologicznych i jestemy gotowi pomaga w tym firmom zarówno w Ukrainie, jak i na caym wiecie” – podkreli Dyrektor ds. Strategii „Gornych maszyn”.


***


Informacja o kompanii:


Kompania „Gornyje maszyny” naley do najwikszej ukraiskiej grupy kapitaowo – przemysowej „System Capital Management” (SCM) i jest obecnie jednym z liderów globalnego rynku budowy maszyn górniczych.


W skad kompanii „Gornyje maszyny” wchodzi 6 zakadów w Ukrainie, strefy remontowe w Ukrainie i Rosji, przedstawicielstwa handlowe w Ukrainie, Rosji, Kazachstanie, Wietnamie i Polsce.

Dziaalno kompanii koncentruje si na kompleksowym podejciu do wiadczenia usug w zakresie inynieringu, produkcji, dostawy i obsugi serwisowej urzdze dla przemysu wydobywczego.

Wedug poddanych audytowi PricewaterhouseCoopers danych, w 2012 roku cakowita wielko sprzeday wyniosa 312, 9 mln euro. EBITDA wyniosa 62, 1 mln euro.

Dodatkowe informacje dostpne s na stronie www.mmc.kiev.ua