рус  eng  укр  pol 
 
 

Пресс-релизы

 

Corum wyposaїyіo now№ њcianк DTEK w kompleks њcianowy

26 Марта 2014

Dywizja Górnictwa Podziemnego Corum wyposaїyіa now№ њcianк kluczowego klienta DTEK w kompleks њcianowy, skіadaj№cy siк z przenoњnika zgrzebіowego, kombajnów њcianowych i obudowy, która przeszіa remont kapitalny. Њcianк w kopalni Jasienowskaja na ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎Јugaсszczyџnie z zasobami 1,2 mln ton antracytu we wsi Proletarskaja uruchomiono 25 marca.

Dziкki wprowadzeniu nowego przodka њcianowego dobowe wydobycia przedsiкbiorstwa wzrosіo o 2000 ton. Zasoby nowej њciany - 1mln 200 tys. ton wкgla.


"Inwestycja DTEK w nowy przodek to dobry wstкp do pomyњlnej pracy zespoіu odcinka wydobywczego nr 5 na najbliїsze dwa lata. Przodek њcianowy zostaі wyposaїony w nowy przenoњnik SP-326, i obudowк 2KD90T po kapitalnym remoncie. Wydobycie wкgla prowadz№ dwa kombajny KSZ1KGU jednoczeњnie. Dziњ górnicy osi№gnкli juї stabilne wydobycie dobowe - 2 tysi№ce ton. W bieї№cym miesi№cu planuj№ wydobycie 75 tys. ton antracytu wysokiej jakoњci", - skomentowaі uruchomienie њciany p.o. dyrektora DTEK kopalnia Jasienowskaja Paweі Pawіow.


Возврат к списку