Zaplecze: ucieczka do przodu

Zaplecze: ucieczka do przodu
16.02.2015

W 2012 roku spóki wglowe przeznaczyy na inwestycje 3,7 mld z. Rok pniej ju tylko 3,3 mld. W cigu trzech kwartaw biecego w wgiel zainwestowano 1,8 mld z.

Na taki trend naoyy si gbokie problemy z pynnoci finansow, ktre dotycz szczeglnie Kompanii Wglowej. Odraczane s, niekiedy o kilka miesicy, patnoci dla dostawcw i kontrahentw. A to powany problem dla firm grniczego zaplecza...

W kierunku energetyki


- Wykorzystujemy trudny okres, w ktrym znajduje si polskiegrnictwo, na gbok restrukturyzacj Grupy Kopex - przyznajeJzef Wolski, prezes Kopeksu. - Do koca tego roku w Grupie maj by 34 spki. Na koniec 2015 - 22. Optymalizujemy majtek; spieniꭿamy ten nieprodukcyjny. Dziki temu zmniejsza si dug netto.

Kopex stawia na innowacyjno, unowoczenia urzdzenia elektryczne i rozwija nowe technologie, midzy innymi w dziedzinie blach trudnocieralnych, ale zamierza te by aktywny w nowych obszarach. Od padziernika w strukturze organizacyjnej Kopeksu funkcjonuje biuro ds. projektw energetycznych. Firma chce uzyska kompetencje pozwalajce jej uczestniczy w realizowanych w kraju inwestycjach energetycznych w takich specjalnociach jak nawglanie i odulanie, ale take w projektowaniu.

- Uczestniczymy ju w przetargach na wykonywanie robt - zaznacza Wolski. Kopex zamierza by obecny przy inwestycjach w Turowie i Opolu. A w przyszoci chce si zangaowa w projekty realizowane w Elektrowni Pnoc, Elektrowni Rybnik i Elektrowni Ostroka. Zamierza korzysta ze rodkw unijnych. Razem z firmami zewntrznymi ma zamiar zaistnie w innych jeszcze segmentach rynku.

Energetyka moe te pomc grniczemu zapleczu porednio - poprzez generowanie przyszego popytu na wgiel.Mirosaw Bendzera, prezes zarzdu Famuru, wskazuje, e w ostatnich miesicach mona zaobserwowa du liczb inwestycji w sektorze energetycznym, ktre powizane s z grnictwem.

- Warto wsplnie pracowa nad tym, by sektor wglowy restrukturyzowa i dostosowywa do realiw, ktre dyktuje rynek - podkrela Bendzera. - Grnictwo napdza mnstwo rynkw zbytu, a energetyka bdzie jego si napdow.

We wasnej kopalni


W Kopeksie nie zwalniaj te z projektembudowynowej kopalni na terenie trzech gmin pod Owicimiem. Wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem. - Mamy wybranych wszystkich doradcw, wcznie z doradc prawnym i ubezpieczeniowym - podkrela prezes Wolski.

Doradcami finansowymi s Deloitte i PKO BP - ich ocena bdzie decydujca w zakresie tego, jak kopalnia bdzie zbudowana i jak bdzie jej budowa finansowana. Najpierw Kopex musi jednak otrzyma koncesj na eksploatacj. Spka liczy, e stanie si to pod koniec 2015 roku.

Budow kopalni bdzie si zajmowa spka Kopex-Ex-Coal. Kopex bdzie dry upadowe maszynami typu TBM - Tunneling Boring Machines. Nowa kopalnia ma by dla Kopeksu intratnymbiznesem, a take swoist wizytwk - miejscem, gdzie swoje moliwoci bd prezentoway produkowane przez Kopex maszyny i urzdzenia. Pierwszy urobek z nowej kopalni ma trafi na powierzchni w roku 2018. Okres eksploatacji szacowany jest na okoo trzydziestu lat.

O zaangaowaniu si w produkcj wgla myli te Grupa Fasing, bdca jednym z najwikszych producentw specjalistycznych acuchw (dla grnictwa, energetyki i rybowstwa w 33 krajach). Grupa posiada fabryki w Polsce, w Niemczech i w Chinach.

- W Polsce kontrolujemy ok. 85 proc.rynkuacuchw dla przemysu wydobywczego, w Niemczech ok. 60 proc., a na wiecie ok. 12 proc. rynku z wyczeniem Chin - mwiZdzisaw Bik, prezes Fasingu. - To dziaalno stabilna i przewidywalna, ktra od wielu lat generuje zyski na poziomach operacyjnym i netto. Na tej podstawie chcemy rozwin dziaalno w kolejnym segmencie. Std projekt uruchomienia kopalni Barbara-Chorzw.

Fasing planuje uruchomi wydobycie w nieczynnej obecnie kopalni w cigu dwch lat. Chce wydobywa 1,5 mln ton wgla rocznie przy zatrudnieniu 700-800 osb. Kopalnia Barbara-Chorzw zostaa zamknita w 1999 roku, mimo e jej wysokiej jakoci zoa nie zostay wyczerpane. Aby wznowi jej dziaalno, Fasing wraz z osobami fizycznymi zaoy spk celow PUG Greenway, ktra ma odpowiada za projekt. Spka ju otrzymaa koncesj rozpoznawcz, na podstawie ktrej przeprowadzia analizy dotyczce moliwoci wznowienia wydobycia i rentownoci projektu. Okazay si one zachcajce. Dlatego te niebawem firma zoy wniosek o koncesj wydobywcz.

Fasing spodziewa si, e wydobycie w kopalni zostanie wznowione w latach 2015-17. Przyjmuje, e zysk brutto przypadajcy na spk z tytuu eksploatacji kopalni wyniesie wedug szacunkw ok. 50 mln z brutto rocznie.

W ocenie spki w kopalni Barbara-Chorzw mona bdzie wydobywa do 2029 roku 15 mln ton wgla. Istnieje rwnie moliwo wydobycia kolejnych 30 mln ton w cigu kolejnych 20 lat po przedueniu koncesji. Projekt przewiduje wykorzystanie istniejcej infrastruktury technicznej Barbary-Chorzw: dwch czynnych szybw, istniejcych wyrobisk i komr pomp, rozdzielni elektrycznej itp. Ograniczy to nakady inwestycyjne szacowane na ok. 500 mln z. Grupa Fasing zgromadzia ju ponad poow rodkw na wznowienie wydobycia. Obecnie prowadzi rozmowy z instytucjami, ktre mog sfinansowa pozosta ich cz.

- Odnosz si do projektu Fasingu pozytywnie - ocenia szef Kopeksu Jzef Wolski. - Jeeli dokadnie przeanalizowano zoe i jeli bdzie je mona efektywnie eksploatowa, to naley to robi. Jest to pokad, ktry rozpoznano w kategorii C1, podobnie jak w przypadku naszej kopalni. Dziki tego typu projektom prac w nowych kopalniach bd mogli znale grnicy obecnie zatrudnieni w kopalniach trwale nierentownych. Wanie w tym kierunku naley poda: realizowa inwestycje udostpniajce pokady bardziej efektywne.

Nowe moce wydobywcze, ktre mog zastpi wyczane z wydobycia, najbardziej nieefektywne kopalnie to trend, ktry wykracza poza plany firm zaplecza grniczego. Na Lubelsz czynie zamierza wybudowa kopalni polska spka PD Co, naleca do australijskiej Prairie Downs Metals Limited. Realizowana przez ni inwestycja nada impuls rozwojowy caemu regionowi. W PD Co wskazuj, e przyszymi klientami nowej kopalni mog by midzy innymi europejscy producenci energii i stali.

Inwestycja o wartoci przeszo 2,5 mld z pozwoli utworzy okoo dwch tysicy miejsc pracy. Kilkakrotnie wicej stanowisk powstanie w otoczeniu kopalni. Przyjmuje si bowiem, e jedno miejsce pracy w grnictwie generuje cztery nowe miejsca pracy w otoczeniu.

W PD Co chc, eby wydobycie ruszyo ju w 2020 roku. Moe ono osign poziom 6-7 mln ton rocznie wgla kamiennego wysokiej jakoci.

Skazani na ekspansj?


Na zapleczu grnictwa wskazuj, e malejce zapotrzebowanie na maszyny jest naturaln konsekwencj kurczcego si potencjau rodzimego grnictwa. Firmy coraz czꭜciej angauj si wic w nowe przedsiwzicia i prbuj zaistnie na nowych rynkach.

Na tak trudnym obecnie polskim rynku pojawiaj si rwnie nowi gracze z zagranicy, a ich plany w Polsce to pochodna jeszcze trudniejszej sytuacji na ich rodzimych rynkach.

Przykadowo oddzia ukraiskiej Corum Group funkcjonuje w Polsce od roku. Corum to najwikszy producent urzdze na Ukrainie. W Grupie Corum s trzy dywizje, w tym take dywizja grnictwa podziemnego. Produkuje m.​in. kombajny cianowe. Firma przeywa teraz trudny okres w zwizku z dziaaniami wojennymi na Ukrainie.

- Cae biuro zarzdu przeniesiono z Doniecka do Kijowa - mwiJarosaw Znaleniak, prezes zarzdu MMC Poland Sp. z o.o. Cz produkcji trafia do Charkowa, a cz do Dniepropietrowska. Du cz produkcji Corum zamierza te lokowa w Polsce.

W firmach zaplecza grniczego planujcych lub realizujcych ekspansj zagraniczn wskazuj, e wsparcie ze strony rzdu na dalekich rynkach jest pomocne, a niekiedy konieczne. W niektrych obszarach, na przykad na rynkach azjatyckich, istotna jest te rola wsparcia finansowego. Tutaj wan rol do spenienia moe mie m.​in. KUKE czy BGK.

Grupa Famur od lat jest restrukturyzowana, by dostosowa si do obecnych realiw rynkowych. Podobnie jak Kopex, angauje si w rynki eksportowe, aby nadal mc si rozwija. Perspektywiczne dla Famuru s rynki wchodzce, takie jak Indie, Wietnam czy Indonezja.

- Udaje si lokowa tam nasz sprzt i chcemy utrzyma ten kierunek przez najblisze lata - ocenia prezes Bendzera.

- Staramy si utrzyma wolumen sprzeday, wic gdy kurczy si grnictwo, pozostaj nam inne brane oraz eksport - przyznajeHenryk Stabla, prezes Carboautomatyki. - Koszty firmy w trakcie dwch ostatnich lat obnione zostay o 20 procent, przy zachowaniu wysokoci pac pracownikw. Wtruje muJerzy Suchoszek, prezes Damelu, wskazujc, e plany na rok 2015 zakadaj midzy innymi wiksz ekspansj na rynkach zagranicznych.

Piotr Katoch, wiceprezes zarzdu, dyrektor ds. handlu i rozwoju Grupy Powen-Wafapomp, take wskazuje na dywersyfikacj dziaalnoci jako element gwarantujcy dalszy rozwj. Mwi o energetyce i brany petrochemicznej.

- Wszyscy opieramy si na grnictwie, ktre czasem niestety strzela sobie w stop - ocenia Katoch. - Szkoda, e nowoczesne produkty dla grnictwa nie znajduj na lsku takiego zainteresowania, jak w KGHM, Bogdance czy w kopalniach Tauronu. Na otarzu ceny pierwsz ofiar jest jako.

Przedstawiciele zaplecza grnictwa oczekuj od strony rzdowej zintensyfikowania dziaa, ktre bd promoway polski biznes w Azji, Afryce czy na Wschodzie. Kredyty rzdowe to dobry instrument dla firm zaplecza grnictwa przy wchodzeniu na rynki zagraniczne. Wedug przedstawicieli firm produkujcych maszyny i urzdzenia grnicze model czcy kwestie zaplecza finansowego i ubezpieczeniowego bdzie istotny w kontekcie dalszej ekspansji na rynkach zagranicznych.

Wsparcie ze strony MSZ jest wane, kiedy biznes wchodzi na nowe rynki zagraniczne. Autorytet pastwa stojcy za duymi kontraktami to niemal standard w wielu krajach wiata.

Na zapleczu grniczym mona usysze, e wiele zmienio si ju na lepsze, jeli chodzi o funkcjonowanie Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy promowaniu wyrobw polskich firm.