Gornyje maszyny umacniaj si na rynku Wietnamu

05.08.2013
30 lipca w Donieckiej Obwodowej Administracji Pastwowej odbyo si spotkanie kierownictwa kompanii Gornyje maszyny (holding budowy maszyn grupy SCM Rinata Achmetowa) i wietnamskiej korporacji pastwowej Vinacomin. Podczas spotkania podpisano memorandum o rozszerzeniu wsppracy midzy dwiema firmami.

W oparciu o kontrakt obie grupy wsppracuj od maja 2012 roku. Wtedy pomidzy Gornymi maszynami i Vinacomin zawarto umow o budowie pod klucz dwch szybw wietnamskiej kopalni wgla Nui Beo, zlokalizowanej w zagbiu wglowym Quang Ninh. Kopalnia bdzie wyposaona w sprzt, opracowany w Gornych maszynach z uwzgldnieniem specyfiki geologicznej regionu, gdzie wydobycie prowadzi wietnamska firma. Zgodnie z warunkami kontraktu, budow szybw ukraiska kompania powinna zakoczy w cigu 20 miesicy od jego podpisania. Waciwe prace budowlane na podstawie umowy zlecono firmie ugaskpodziemstroj firmie z 20 letnim dowiadczeniem w sferze budowy kopal w Azji Poudniowo Wschodniej. Konsultantem naukowym by Dniepropietrowski Narodowy Uniwersytet Grniczy.Porozumienie z Vinacomin w Gornych maszynach nie przypadkiem zalicza si do kluczowych zdarze w kompanii w zeszym roku. W ramach picioletniej strategii rozwoju produkujca maszyny firma Rinata Achmetowa jest skupiona na zwikszenie udziau wpyww ze sprzeday zewntrznej do 45% w porwnaniu z 16% w roku minionym. I wsppraca z wietnamskimi przedsibiorstwami przemysu grniczego w strategii eksportowej ukraiskiego holdingu zajmuje specjalne miejsce.
Obecnie Wietnam przeywa zauwaalny wzrost zarwno gospodarki jako caoci, jak rwnie w jej sektorze grniczo- wydobywczym. Kierownictwo kraju ciepo wita partnerskie relacje z zagranicznymi firmami, co daje pozytywne wyniki. Zgodnie z wynikami roku 2012 wielko bezporednich inwestycji zagranicznych w gospodarce Wietnamu wzrosa o 4,7% i osigna 16,3 miliardy dolarw W ogle, w cigu ostatnich 15 lat, rzd wietnamski przycign do swojej gospodarki wicej ni 50 mld dolarw z 70 krajw, o czym wiadcz Statystyki Ministerstwa Planowania i Inwestycji w kraju. Zrealizowano lub w fazie realizacji znajduje si okoo szeciu tysicy projektw inwestycyjnych: ponad 50% z nich na sum 26 mld dolarw ju zrealizowano.

W kraju zatwierdzono wieloletni program rozwoju przemysu wglowego. Wietnamski Plan wglowy zakada wzrost wydobycia krajowego do 55 mln ton rocznie do 2015 roku, i ponad 75 mln ton do roku 2020. W ocenach perspektywicznych ten program przewiduje zwikszenie wydobycia do poziomu ponad 110 mln ton do 2025 roku i ponad 120 mln ton do roku 2030. Gwny region Quang Ninh, na ktry przypada 90% wydobycia w wietnamskim sektorze wglowym, w zeszym roku wydoby na powierzchni okoo 40 mln ton czarnego zota. W korporacji pastwowej Vinacomin planuj osignicie rocznej wielkoci wydobycia na poziomie 75 mln ton ju w cigu najbliszych czterech lat.Z uwzgldnieniem lipcowego memorandum Gornych maszyn z wietnamsk korporacj znaczco zwikszy si skal wydobycia. Realizujemy kompleksowe projekty od budowy kopal do ich penej obsugi serwisowej. Nie jest tajemnic, e w regionie Quang Ninh jest powany potencja do mechanizacji procesu wydobycia wgla, co zwikszy wielko produkcji i poziom bezpieczestwa pracy grnikw, - skomentowa podpisanie memorandum Dyrektor Generalny Kompanii Gornyje maszyny Jewgienij Romaszczyn.

Wedug ocen wietnamskich specjalistw branowych, jednostkowy wskanik wydobycia wgla z kompleksowo zmechanizowanych przodkw w Wietnamie w 2010 roku ledwie osiga 5%. Dla porwnania: w Ukrainie w 2011 roku wskanik mechanizacji wydobycia wg danych INB Dongiprouglemaszu przekracza 72%. Gwna przyczyna tak niskiego wietnamskiego wskanika nie ley w braku chci do inwestowania rodkw w zakup nowych urzdze, a w do trudnych lokalnych warunkach geologicznych. Mamy nadziej, e wasne opracowania w sferze mechanizacji wydobycia wgla z cienkich pokadw i eksploatacji stromo nachylonych pokadw za pomoc kompleksu strugowego, a take nasze dowiadczenie we wsppracy z instytutami projektowymi, bd znaczc pomoc przy realizacji ambitnych planw naszych wietnamskich kolegw, - podkreli Jewgienij Romaszczyn podczas spotkania z przedstawicielami wietnamskiej korporacji.
Rok temu, podczas zawierania umowy na budow szybw kopalnianych Pham Dyc Hiem, przedstawiciel Vinacomin owiadczy: Cieszymy si, e naszym partnerem jest konsorcjum, na czele ktrego stoi firma Gornyje maszyny. Strona ukraiska dysponuje szeregiem zalet, ktre przechyliy nasz wybr na jej korzy: pomylne dowiadczenia, sprawdzone technologie, wsparcie naukowe i niezawodne urzdzenia. Podpisanie obecnego memorandum z Gornymi maszynami oznacza, e w wietnamskiej korporacji przekonano si w praktyce o efektywnoci pracy ukraiskiego holdingu produkujcego maszyny.

W Gornych maszynach nie ujawniaj wartoci kontraktu na budow szybw w wietnamskiej kopalni. Wedug ocen kierownictwa Niezalenego Zwizku Zawodowego Grnikw, zawarte w ostatnich latach na Ukrainie budowy kopalni "pod klucz" moe wymaga od 1 mld do 5 mld dolarw. Ale zainteresowanie holdingu Achmetowa eksportem w tym kierunku, ju wykracza poza budow szybw w kopalniach.

Intensyfikacja wydobycia wgla w Wietnamie wymaga coraz wikszego stosowania urzdze kopalnianych, ktre produkowane s w ukraiskich zakadach Gornych maszyn. Ponadto holding bdzie rozwija cz serwisow swojej dziaalnoci z Wietnamczykami. Na obsug posprzedan i remonty sprztu grniczego powica si tyle samo uwagi, co i na jego eksport. Do 2016 roku w Kompanii planuje si zwikszenie udziau przychodw z serwisu do 30% oglnego wskanika.

W biecym roku, w warunkach spadku aktywnoci w gwnych sektorach odbiorcach sprztu grniczego (wedug danych Ministerstwa Wgla w cigu 6 miesicy 2013 roku, wydobycie wgla w Ukrainie zmniejszyo si o 6,7% w porwnaniu ze styczniem czerwcem 2012 roku do 40,5 mln ton), kierownictwo holdingu planuje utrzymanie wysokoci przychodw na ju osignitym poziomie. Wietnamski kontrakt w peni pozwala holdingowi liczy na wykonanie planu minimum. A memorandum o rozszerzeniu wsppracy z Vinacomin konkretyzuje rwnie gwny strategiczny cel NPK Gornyje maszyny - w picioletniej perspektywie doprowadzi roczn wysoko sprzeday do poziomu 5,4 mld hrywien (675 mln dolarw).