рус  eng  укр  pol 
 
 

Пресса о нас

 

Dyrygenci zmian

21.05.2014

логотип журнала

Forbes, № 5 (maj, 2014)

Jewgienij Romaszczin

Wiek: 39 lat Stanowisko
Dyrektor generalny Corum Group

 Форбс 3.jpg

Jewgienij Romaszczin

Foto WBadimir Gierasimow dla Forbes Ukraina


W cigu czterech lat kierowania Corum Group (wcze[niej "Gornyje maszyny") Jewgienijowi Romaszczinowi udaBo si z ró|norodnych przedsibiorstw stworzy najwikszy holding produkujcy maszyny gуr­nicze. w 2009 roku strata firmy wynosiBa prawie 29 mln USD. Pierwszym krokiem Romaszczina byB wyjazd z wizytami do kluczowych klientуw. "Od razu rozwizali[my trzy kwestie: pokazali[my, |e si zmienili[my i teraz jeste[my zorientowani na klienta; wysBuchali[my propozycji i otrzymali[my niezB liczb zamуwieD" - zauwa|a. Stworzenie systemu kontroli zmniejszyBo prawdopodobieDstwo otrzymywania przez klientуw towaru o zBej jako[ci, a uruchomienie firmy serwisowej pozwoliBo na samodzieln obsBug urzdzeD. w 2010 roku firma wykazaBa zysk w wysoko[ci 13,5 mln USD, a rok pуzniej, dziki rozszerzeniu zasigu geograficznego sprzeda|y - 32 mln USD. Obecnie Corum Group jest obecna na siedmiu rynkach, w tym w Indiach i Wietnamie. W planach s dostawy do Chin i RPA.


 

 

 

 

Jelena Malinskaja

Wiek: 37 lat

Stanowisko Prezes zarzdu PSA "Bank Kredit Dniepr"

 

Jelena Malinskaja

Foto WBadimir Gierasimow dla Forbes Ukraina

W 2010 roku, kiedy Jelena Malinskaja stanBa na czele Energobanku, w [lad za poprzednim zarzdem odszedB prawie caBy zespуB. "Kadry staBy si priorytetem strategicznym. Z jednej strony konieczno[, z drugiej - mo|liwo[ wyboru skutecznych wspуBpracownikуw" - mуwi Malinskaja. Zebrawszy zespуB, przeksztaBciBa filie w oddziaBy, z premium banking stworzyBa osobny dziaB i prawie od zera uruchomiBa bankowo[ detaliczn. W 2011 dochуd prowizyjny Energobanku wyniуsB 20 mln hrywien, po roku 26 mln, a w podsumowaniu 2013 - 33 mln hrywien; dochуd odsetkowy w cigu dwуch lat wzrуsB o 58% - do 257 mln hrywien. "Z powodu problemуw z pBynno[ci i baz zasobуw Energobank nie mуgB konkurowa z du|ymi bankami, dlatego Malinskaja, stawiajc na obsBug i rozwуj bankowo[ci detalicznej, z banku zale|nego przeksztaBciBa go w zauwa|alnego gracza rynkowego", - zauwa|a starszy partner RosExpert w Ukrainie Tatiana Furcewa. Obecnie Malinskaja podjBa nowe wyzwanie - przeksztaBcenie banku regionalnego w ogуlnokrajowy. W lutym tego roku stanBa na czele banku Kredyt Dniepr Wiktora Pinczuka.


Tomasz Wrуblewski

Wiek: 39 lat Stanowisko
Dyrektor Generalny "DC Ukraina" Sp. z o.o.

 

Tomasz Wrуblewski

Foto Serge Illin / DR

W tworzeniu partnerskich relacji ze swoim zespoBem Tomasz Wrуblewski nie ma sobie rуwnych. Stanwszy na czele "DC Ukraina" w 2007, zbudowaB dBugoterminow strategi rozwoju firmy. Wrуblewski zaczB od logistyki, przebudowaB procesy - od dostaw do magazynуw do rozmieszczenia towaru na pуBkach. Kolejnymi krokami byBo dostarczenie ukraiDskiemu klientowi unikalnego asortymentu  wyrobуw, zmiana marki na Watsons i ponowne uruchomienie programu lojalno[ciowego. Wynik - podczas, gdy konkurenci tracili zysk lub generowali straty, czysty zysk "DC Ukraina" w podsumowaniu 2012 roku przekroczyB 82 mln hrywien. Wrуblewski nie lubi spoczywa na laurach: W naszej firmie nie ma "zrobiBem" - jest "zrobili[my". "Tomaszowi udaBo si poradzi sobie z kryzysem i aktywnie rosn dziki zespoBowi. Utalentowani ludzie to kluczowy czynnik jego sukcesu" - mуwi partner Talent Advisors Roman Bondar.


 

Konstantin Weissman

Wiek: 44 lata Stanowisko
Prezes zarzdu banku WTB Bank

 

Konstantin Weissman

Foto WBadimir Gierasimow dla Forbes UkrainaKonstantin Weissman rozpoczB karier w ukraiDskim systemie bankowym w 2010 roku, stajc na czele Pierwszego UkraiDskiego Banku Midzynarodowego [PUBM]. Po roku przeprowadziB pierwsz pokryzysow fuzj w sektorze bankowym - pod jego kierownictwem w 2011 roku PUBM poBczyB si z Dongorbankiem. ByBo to najwiksze poBczenie krajowych aktywуw bankowych. Na stanowisku bankiera najbogatszego UkraiDca Weissman przeprowadziB tak|e transakcj zakupu  detalicznego banku Renaissaince Capital, ktуry dziaBa na rynku pod mark Renaissance Credit. Kiedy Weissman przejmowaB PUBM, znajdowaB si on na 14 miejscu w klasyfikacji NBU. W pazdzierniku 2012 roku przekazywaB nowemu kierownictwu bank, ktуry pod wzgldem aktywуw awansowaB na dziewit pozycj. Od pazdziernika 2013 roku Weissman stoi na czele ukraiDskiego banku WTB Bank. W podsumowaniu roku 2013 Forbes zaliczyB WTB do 20 najbardziej efektywnych bankуw Ukrainy.


Aleksandr Kostienko

Wiek: 38 lat Stanowisko
Dyrektor generalny holdingu "UkraiDskie Inwestycje Agrarne"

 

Aleksandr Kostienko

Foto Jurij Lesnyj dla Forbes Ukraina

Stworzony przez Stevena Jenningsa holding "UkraiDskie Inwestycje Agrarne" zaczB zarabia dopiero po przyj[ciu Aleksandra Kostienki. Kiedy latem 2009 roku stanB na czele firmy, z 286 ooo ha areaBu uprawiana byBa zaledwie jedna czwarta. Pierwsz czynno[ci byBego kierownika "Mlecznego stowarzyszenia" i "Klubu sera" byBa sprzeda| ziemi, ktуra przele|aBa ponad 10 lat.  Po zmniejszeniu zasobуw ziemi Kostienko w cigu trzech lat zwikszyB areaB uprawianych pуl o 126 000 ha - w 2012 ha firma uprawiaBa 196 000 ha. Kostienko dziaBaB zdecydowanie: dwukrotnie zmniejszyB koszty produkcji, do 400-600 USD na hektar, zmniejszyB zatrudnienie, stworzyB park sprztu rolniczego, zakupiB pi elewatorуw. W podsumowaniu 2010 roku holding po raz pierwszy w czasie swojego istnienia wykazaB  zysk - 26,2 mln USD. W 2011 zysk wzrуsB o 83% - do 47 mln USD, a w 2012 wyniуsB prawie 52,1 mln USD.

 

Lista dyrektorуw generalnych CEO sporzdzona na podstawie ankiety firm konsultingowych, specjalizujcych si w poszukiwaniu menad|erуw wy|szego szczebla: Talent Advisors, Ward Howell, RosExpert и Pedersen & Partners. Top-menad|erуw zaprezentowano w kolejno[ci losowej.

 


Возврат к списку