рус  eng  укр  pol 
 
 

Пресса о нас

 

6 zasad poprawnej ochrony wіasnoњci intelektualnej

6 zasad poprawnej ochrony wіasnoњci intelektualnej
23.09.2015
Z potrzebą ochrony praw własności intelektualnej ma do czynienie każda firma, która sprzedaje produkty i usługi pod własną marką.

Rejestracja znaków handlowych jest jedną z najprostszych procedur ochrony własności intelektualnej. Jak wiadomo, celem znaków towarowego jest wyróżnienie towaru lub usługi, jest to graficzny znak towarzyszący towarom/usługom. W celu rejestracji znaku handlowego wystarczy zgłosić wniosek do Urzędu Patentowego w kraju, w którym planowana jest sprzedaż. Otrzymana rejestracja jest ważna tak długo, jak tego wymaga właściciel. Jest tylko jeden warunek: co 10 lat należy zapłacić za jej przedłużenie. Jednak, można dostać odmowę w uznaniu wniosku: na przykład, jeżeli w kraju już istnieje podobny znak, który kupujący nie będzie w stanie odróżnić od nowego. W takiej sytuacji można działać na różne sposoby: zmiana początkowo podanej listy towarów i usług, przedłożyć nowy wizerunek znaku lub przejść procedury identyfikacji, które oferują regionalne urzędy patentowe. Każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia.

Praca z innych podmiotami prawa własności intelektualnej wymaga dużych zasobów. Dla firm przemysłowych, których produkty zawierają oryginalne rozwiązania inżynieryjne, takimi podmiotami są wynalazki i wzory użytkowe. Patentowanie pozwala producentom chronić swoje rozwiązania, które zapewniają ich produktom przewagę konkurencyjną. Natomiast wdrożenie na rynek niezastrzeżonych rozwiązań technicznych jest bardzo lekkomyślnym krokiem. Przecież konkurenci nie śpią: rozwiązanie dobrej jakości zostanie zauważone, skopiowane i opatentowane.  Po otrzymaniu patentu, nieuczciwi konkurenci mogą nawet zakazać pierwotnemu producentowi sprzedaży produktów ze skradzionymi rozwiązaniami.

Tak więc ochrona własności intelektualnej (WI) dla współczesnego biznesu ma znaczenie strategiczne. Dalej przedstawiam kilka praktycznych wskazówek dla dobrego zarządzania WI:

1. W celu ochrony praw własności intelektualnej biznesu na rynku wewnętrznym oraz ochrony przed nieuczciwymi importerami należy otrzymać certyfikat WI, patenty na wynalazki i zarejestrować je w Rejestrze Celnym Ukrainy. Pomoże to zapobiec przywozowi podrabianych produktów, które powtarzają państwa rozwiązania. Skuteczność tego mechanizmu sprawdziliśmy na własnym doświadczeniu: gdy chińska firma starała się dostarczyć na ukraiński rynek partią urządzeń całkowicie skopiowanych z opatentowanych modeli urządzeń Corum, otrzymaliśmy zawiadomienie od służby celnej, towar został zatrzymany na granicy. Złożyliśmy pozew, który ostatecznie był zadowolony. Sąd orzekł zniszczyć nielegalnie importowane urządzenia.

2. W celu przyspieszenia procesu i uzyskania skutecznej ochrony rozwiązań technicznych, można zgłaszać o każde rozwiązanie techniczne i wzór użytkowy oraz wynalazku. Takie podejście jest bardziej kosztowne, lecz zapewnia korzyści: można szybko uzyskać patent na wzór użytkowy, nabyć wyłączne prawa na pozwolenie lub zakaz jego zastosowania oraz natychmiast zgłosić do Rejestru Celnego Ukrainy. Rozpatrywanie wniosków dotyczących wynalazków na Ukrainie trwa od pół roku do trzech lat, po czym otrzymuje się wniosek biegłego w sprawie zgodności rozwiązania technicznego z kryteriami zastosowania ochrony: "nowość" i "poziom wynalazku" lub niezgodność z nimi. Jeśli brakuje "nowości", wiemy, że patent na wzór użytkowy jest ryzykiem i obowiązuje tylko do chwili  opracowania przez nas nowych rozwiązań technicznych.
Jesteśmy pewni, że produkty firmy, projekty których są opracowywane przez kilka lat i wymaga dużych nakładów finansowych, muszą być chronione przez skuteczne patenty. Dlatego pierwszy poziom ochrony zapewnia departament zarządzania własnością intelektualną podczas przygotowywania wniosku i zapewnia wyszukiwanie prototypu, a drugi - dział oceny Ukrpatentu lub PCT.

3. Jak świadectwo znaku handlowego, tak patent/wzór użytkowy/wzór przemysłowy mają charakter regionalny, czyli są ważne tylko w kraju, w którym zostały one uzyskane lub zarejestrowane. Dlatego przed wejściem na zagraniczny rynek należy zadbać o tym, żeby zarejestrować wszystkie chronione prawa firmy do podmiotów własności intelektualnej zgodnie z lokalnymi przepisami:  rozwiązania inżynieryjne - wynalazki i wzory użytkowe; rozwiązania artystyczne (wygląd zewnętrzny) - wzory przemysłowe; środki indywidualizacji - znaki handlowe i nazwy handlowych itp. Jako przykład, nasza firma zarejestrowała znak handlowy Corum na rynkach docelowych spółki: w Polsce, Wietnamie, Chinach, Rosji, Białorusi i Kazachstanie.

4. Przy wprowadzaniu produktów na rynki zagraniczne, należy złożyć wniosek o udzielenie patentu na mocy Patent Cooperation Treaty (РСТ). W ten sposób można zaoszczędzić czas i pieniądze na rejestracji praw własności intelektualnej w różnych krajach.
Zaletą procedury PCT jest to, że złożony wniosek do Ukrpatentu jest automatycznie rozpowszechniany do wszystkich regionalnych wyspecjalizowanych agencji sygnatariuszy Traktatu o współpracy patentowej (ponad 140). Wnioskodawca ma możliwość w ciągu 30 miesięcy określić w jakim kraju chce uzyskać patent. W tym samym czasie ochrona rozwiązań technicznych w tym kraju będzie działać od chwili złożenia dokumentów przez PCT do Ukrpatentu.  Międzynarodowy organ kontroli przeprowadzi przeszukiwanie złożonych wniosków i prześle wnioskodawcy decyzję w sprawie zgodności rozwiązania technicznego z kryteriami zastosowania ochrony: Ponadto, wnioskodawca samodzielnie decyduje, w terminie 30 miesięcy, w jakim kraju składa wniosek na wzór użytkowy lub wynalazek. Do decyzji należy dołączyć wniosek międzynarodowego organu kontroli w sprawie zgodności z kryteriami zastosowania ochrony. Czas załatwienia formalności do otrzymania patentów w innych krajach wynosi 3 lata lub więcej.
Ochrona patentowa wyrobów powinna realizować się na wszystkich rynkach międzynarodowych, na których obecne wyroby firmy.

5. Należy zastanowić się nad kwestią zatrudnienia osoby, odpowiedzialnej za ochronę własności intelektualnej lub powołaniem odrębnego podmiotu - niezależnie od zakresu i specyfiki prowadzonej działalności.
Jak zorganizować w firmie skuteczną pracę w dziedzinie WI? Pierwszą rzeczą, która przychodzi do głowy to skorzystać z usług wyspecjalizowanych firm i agencji.
Początkowo zrobiliśmy tak w Corum. Okazało się, że przedstawiciel może doradzać i świadczyć usługi w sporach dotyczących WI, lecz w celu obsługi stałego napływu wniosków na nowe modele jest potrzebny wewnętrzny konstruktor (lub farmaceutą lub specjalista ds rolnictwa - specjalista w swojej specyficznej branży). W tym samym czasie, nie musi on być prawnikiem. Wykształcenie w dziedzinie WI można otrzymać jako podyplomowe na podstawie pierwszego wykształcenia. W naszej firmie własność intelektualna jest jednym z narzędzi tworzenia konkurencyjnych produktów, w związku z czym proces zarządzanie obejmuje następujące zadania:
•    kontrola ryzyka naruszenia prawa własności intelektualnej osób trzecich (w trakcie opracowania nowych produktów, wprowadzania zmian i poprawy wyposażenia standardowego, naprawy sprzętu, produkcji części, w czasie wdrożenia produktów na nowe rynki);
•    uzyskanie ochrony prawnej na Ukrainie i za granicą dotyczącej wyników działalności intelektualnej (WDI), uzyskane we własnym zakresie;
•    ochrona własności intelektualnej firmy na terytorium Ukrainy i za granicą (wpis do rejestru celnego, dochodzenia sądowe);
•    wyszukiwanie perspektywicznych dla firmy zarejestrowanych WDI, w tym konkurentów - na przykład, w celu wykupu patentów;
•    osiągnięcie dodatkowego dochodu z zarządzania WI - na przykład, udzielenie licencji (czyli prawa najmu) do korzystania z naszych patentów na rzecz osób trzecich lub wynagrodzenie z tego tytułu (royalty).
W Corum wykonywaniem tych zadań zajmuje się Departament zarządzania własnością intelektualną. Mamy również opracowane Regulamin zarządzania WI w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, oraz dokument w sprawie motywacji projektantów do opracowania wynalazków.

6. I ostatnie: należy zawrzeć umowy z autorami wynalazków w sprawie przeniesienia prawa do uzyskania patentu na rzecz pracodawcy.
Dla wynalazków pracowniczych, nasze ustawodawstwo przewiduje równy podział prawa własności WI pomiędzy autorem, a pracodawcom. Jeśli nie ma umowy w sprawie przeniesienia przez autora prawa własności intelektualnej, pracodawca nie będzie w stanie samodzielnie zarządzać nią. Z tytułu przeniesienia praw własności intelektualnej oraz możliwości dalszego wykorzystania patentów według własnego uznania, pracodawca na podstawie umowy wypłaca autorowi wynagrodzenie. Co do zasady, autor chętnie podpisuje taką umowę. Przede wszystkim dla tego, że, po pierwsze, firma wnosi opłatę za korzystanie z jego patentu. Po drugie, samodzielnie przygotować wniosek wynalazca nie jest w stanie, a pomoc specjalistów w tym zakresie nie jest tania.

Innowacje we współczesnym świecie są kluczem do sukcesu. Jak powiedział Albert Einstein "szaleństwem jest spodziewać się nowych, wspaniałych rezultatów robiąc rzeczy po staremu". Wynalazki pomagają firmom stać się bardziej skutecznymi, a właściwe zarządzanie WI - również, bardziej opłacalnymi.

Возврат к списку