рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Zmiany kadrowe i nowe mianowanie

13.04.2012

Firma NPK „Gornyje maszyny” jest bardzo wdziкczna Panu Niekrasowowi za pracк, któr№ wykonaі, wnosz№c znacz№cy wkіad w rozwój wiod№cej ukraiсskiej firmy zajmuj№cej siк budow№ maszyn.

Krupicki Walery urodziі siк w 1963 roku w Doniecku. Ukoсczyі w 1985 roku w Doniecku Instytut Politechniczny w specjalnoњci "inїynier mechanik górnictwa" W latach 1985 - 1993 byі Mistrzem, Starszym Mistrzem, Zastкpc№ Naczelnika Wydziaіu na Rutczenkowskim Zakіadzie Rudo-Remontowym. W latach 1993-1995. pracowaі w Instytucie Naukowym techniki górniczej im. М.М. Fiodorowa. W 1995r. przeszedі do pracy w Ministerstwie Górnictwa na stanowisko Gіównego Specjalisty Wydziaіu Nowych Maszyn i Technologii, a nastкpnie Gіównego Specjalisty Wydziaіu Analizy i Koordynacji Produkcji.


W 1998 r. zostaі mianowany Naczelnikiem Oddziaіu wyrobów linowych i operacji leasingowych „Ukruglesnab” OAO. Od 2000 r. byі Naczelnikiem Dziaіu Zbytu firmy „Ukruglemasz”. Od 1 marca 2006r. pracuje w NPK „Gornyje maszyny”. Zajmowaі stanowiska Dyrektora Handlowego, Zastкpcy Dyrektora ds. Marketingu i Sprzedaїy, Dyrektora ds. rynków Europy Wschodniej i WNP.


Возврат к списку