Wyremontowane obudowy pomaluj na nowo

25.01.2013

Wykorzystanie lakierni znacznie zwikszy prdko i jako malowania. W szczególnoci pojawi si moliwo wykorzystania nowoczesnych rodzajów podkadów, posiadajcych poprawion adhezj i wysok odporno mechaniczn.

Podczas procesu nanoszenia farby elementy obudowy przemieszczaj si podwieszone po lakierni, co zwiksza prdko operacji, a ich suszenie odbywa si dwuetapowo – wstpne suszenie i wygrzewanie powoki lakieru w temperaturze okoo +80 C. Zwiksza to waciwoci ochronne powoki.

Ponadto w pierwszym kwartale 2013 r. wydzia remontowy Drukowskigo Zakadu Maszyn otrzyma urzdzenia dwigowe firmy „Podemcrane” (Bugaria), a nastpnie wyspecjalizowane obrabiarki do napawania czci.


Rozwój wydziaów remontowych jest wanym elementem w realizacji strategii rozwoju NPK „Gornyje maszyny” do 2016 r. W szczególnoci, w 2012 roku otwarto trzy wydziay remontowe: sprztu cianowego i chodnikowego, zmechanizowanych obudów i innych urzdze wydobywczych i kopalnianych. Tym samym, „Gornyje maszyny” pomagaj klientom eksploatowa sprzt z maksymaln efektywnoci.

Cechy wyróniajce wydziay remontowe „Gornych maszyn”: Moliwo modernizacji sprztu podczas jego regeneracji. W szczególnoci, na wyremontowanych obudowach moe by montowana importowana hydraulika sterujca i siowa, co poprawia charakterystyki eksploatacyjne urzdze.