Wyduony okres gwarancyjny na urzdzenia grnicze produkcji grupy Gornyje maszyny

28.01.2011

Nowy gwarancyjny resurs obejmuje zarówno ju eksploatowany sprzt, jak i nowe egzemplarze. Dla szeregu pozycji zosta on znaczco wyduony. W szczególnoci, resurs gwarancyjny kombajnów cianowych KDK500 i KDK700 wyduono odpowiednio o 100% i 266%, kombajnu chodnikowego KPD – o 25%, przenonika zgrzebowego KSD27 – o 41%, podstacji transformatorowych – o 50%.

„Nasza Kompania dokada maksymalnych stara, eby jej wyroby odpowiaday, a nawet przewyszay oczekiwania najbardziej wymagajcych klientów. Wyduenie resursu gwarancyjnego sprztu pomoe im w zaoszczdzeniu rodków obrotowych i podwyszeniu rentownoci dziaalnoci”, - owiadczy Maksim Niekrasow, Dyrektor ds. Marketingu i Sprzeday NPK „Gornyje maszyny”.

Wyduenie resursu gwarancyjnego stao si moliwe dziki szeregowi dziaa, realizowanych przez grup „Gornyje maszyny”. Wród nich: modernizacja wzów, agregatów i caych produktów przez konstruktorów Centrum Inynieryjno – Technicznego „Gornyje maszyny”; 100% kontrola wejciowa dostarczanych materiaów i akcesoriów; zwikszenie nonoci produktów dziki zmianom konstrukcyjnym i zastosowaniu materiaów o duej wytrzymaoci; zastosowanie oysk o wyduonym resursie i niezawodnoci oraz nowoczesnych materiaów uszczelniajcych w hydraulice siowej i grupach przekadniowych; certyfikacja wyrobów przez firm „Gornyje maszyny- system jakoci”.

Wyduenie resursu gwarancyjnego jest przede wszystkim ukierunkowane na zapewnienie bezawaryjnoci pracy sprztu, zwikszenie jego wydajnoci poprzez zmniejszenie straty czasu na remonty i regeneracj.