рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Wiktor Bielik mianowany Dyrektorem Generalnym Centrum Inїynieryjno – Technicznego „Gornyje maszyny”

13.05.2011

Obecnie gіównym zadaniem Centrum Inїynieryjno – Technicznego jest rozwój wysokiej jakoњci inїynierii, maksymalnie zorientowany na osi№gniкcie stoj№cych przed klientami celów poprzez zaproponowanie im najbardziej efektywnych rozwi№zaс technologicznych, - twierdzi Dyrektor Generalny ITC „Gornyje maszyny” Wiktor Kuczma. - Obecnie w ITC pracuje ponad 300 pracowników – profesjonalistów w swojej branїy, z których przytіaczaj№ca wiкkszoњж to specjaliњci sіuїby Generalnego Konstruktora. Dlatego szczególnie waїne byіo dla nas zaproszenie na miejsce szefa tej jednostki strukturalnej kierownika nie tylko z powaїnym staїem konstruktorskim, ale i doњwiadczonego menedїera, jakim jest Wiktor Nikoіajewicz”.

Wiktor Bielik zapoznaі siк juї z gіównymi kierunkami pracy ITC. Wњród priorytetów, które wyznaczyі Gіówny Konstruktor – audyt produkowanego sprzкtu górniczego i kopalnianego, modernizacja i opracowanie nowego sprzкtu z uwzglкdnieniem wspóіczesnych potrzeb rynku.

Notka biograficzna:

Wњród gіównych etapów aktywnoњci zawodowej W.N Bielika jest praca w Naukowo – Badawczym i Technologiczno – Projektowym Instytucie Budowy Maszyn na stanowisku Inїyniera – Konstruktora. W latach 1982 – 2005 – praca w PO „Nowokramatorski Zakіad Budowy Maszyn” jako Inїynier – Konstruktor, nastкpnie – Wiod№cy Konstruktor, Naczelnik Biura Konstruktorskiego i Gіówny Konstruktor. W 2005 roku Wiktora Bielika mianowano na stanowisko Gіównego Inїyniera- Pierwszego Zastкpcy Dyrektora Generalnego „Druїkowskiego Zakіadu Budowy Maszyn” OAO, a w 2007 roku na Dyrektora Generalnego zakіadu. Od kwietnia 2011 roku – Generalny Konstruktor „ITC „Gornyje maszyny” sp. z o.o. Nagrodzony odznaczeniem „Chwaіa górnicza” III stopnia, odznaczeniem „Honorowy wynalazca”, Dyplomem Honorowym CK PRUP Ukrainy i in.


Возврат к списку