W walce konkurencyjnej wygra najsilniejszy

12.07.2009

Swoim potencjaem intelektualnym Kompania „Gornyje maszyny” nie ustpuje projektantom nowych rodzajów podobnego sprztu górniczego, produkowanego za granic. W zakresie wspólnego stworzenia i produkcji sprztu górniczego dla szczególnie trudnych warunków eksploatacji Kompania owocnie wspópracuje z firmami z Niemiec, Austrii, Szwecji i Polski.


Produkcja w przedsibiorstwach Kompanii sprztu, speniajcego wiatowe normy, staa si moliwa dziki realizacji programu modernizacji technicznej zakadów poprzez monta nowoczesnego sprztu badawczego oraz przeznaczonego do skrawania metali.

Szczególn uwag naley zwróci na przygotowanie i oddanie do eksploatacji w „Drukowskim Zakadzie Budowy Maszyn” OAO stanowiska badawczego, które pozwala na testowanie sekcji obudowy zmechanizowanej pod ktem cyklicznych obcie. Na wiecie znajduje si tylko kilka takich stanowisk. Podstawow jego zalet jest to, e pozwala z duym stopniem pewnoci modelowa konkretne warunki geologiczno – górnicze wanie tej ciany, na której bd pracowa badane na nim sekcje obudowy zmechanizowanej.

Podniesienie jakoci wyrobów i wzrost wydajnoci pracy w zakadzie zapewnia uruchomienie nowoczesnych wysokotechnologicznych centrów obróbkowych, takich jak:

  • Pionowe gniazdo tokarskie BLUETURN450 do obróbki czci typu tulejek prowadzcych i innych czci o rednicy od 50 do 250 mm;
  • Poziome gniazdo frezerskie BLUESTAR5+ do obróbki korpusów bloków hydraulicznych;
  • Centrum obróbkowe „BIGLIA B470SM” z przeciwwrzecionem do kompleksowej obróbki grupy zaworów.

Wszystkie wyroby „Drukowskiego Zakadu Budowy Maszyn” OAO speniaj normy ISO 9001:2000. Aktywna modernizacja produkcji w poczeniu z myl inynieryjn pozwoliy „Drukowskiemu Zakadowi Budowy Maszyn” w cigu ostatnich dwóch lat opanowa szereg nowych rodzajów produktów:

  • Obudowy 0,9DT i DTR o wytrzymaoci waciwej 80 tn/m2 do eksploatacji cienkich pokadów o miszoci 0,9 – 1,5 m z cikimi stropami;
  • Obudowy DMS w wersjach dla kompleksu kombajnowego i strugowego. Masa tej obudowy jest mniejsza od podstawowego odpowiednika obudowy DM o 25-30% i jest przeznaczona do eksploatacji zakresu pokadów 0,8- 1,4 m z lekkimi stropami;
  • Obudowy skrzyowa UKS, KS, MKS i specjalne sekcje kocowe obudów zmechanizowanych z konsolami zwrotnymi, zapewniajcymi mocowanie w strefie bloków napdowych przenonika zgrzebowego i ich przemieszczanie. Zastosowanie tych obudów zmniejsza pracochonno i nakady czasowe przy kocowych operacjach skrzyowa „ciana – chodnik”, i tym samym zapewnia wzrost obcie na kompleksowo zmechanizowanym przodku cianowym o 10-20% dziki wzrostowi wspóczynnika czasu maszynowego sprztu wydobywczego.
  • Przenoniki zgrzebowe o wysokim resursie, w tym dwuprdkociowe typu KSD, umoliwiajce zwikszenie dugoci cian do 300-350 m, skrócenie wielkoci prac przygotowawczych i kosztów waciwych w operacjach kocowych.
  • Akumulatorowa lokomotywa elektryczna AB-8T konstrukcji przeciwwybuchowej.
  • Nowe typy kó pdnych KSZF3, KSZF4 z okadzin na wiecu nawijania lin.

Tworzony przez Kompani nowy sprzt w zakresie charakterystyk technicznych odpowiada najlepszym zagranicznym odpowiednikom, przy tym ma znacznie mniejsz cen. Cena importowanych obudów zmechanizowanych i maszyn przodkowych jest od 1-5 do 2,5 raza, a w przypadku czci zamiennych od 2 do 5 razu wysza od nowoczesnych odpowiedników krajowych.

W ostatnich latach w Europie widoczne jest zmniejszenie produkcji wgla, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi energetycznej poprzez zwikszenie zakupu wgla w RPA, Australii, Chinach, Rosji, albo poprzez rozwój wasnej energetyki jdrowej. Przy tym wiele firm produkujcych maszyny, które obsugiway wasny rynek wgla, jest zmuszonych do poszukiwania dodatkowych rynków zbytu swoich wyrobów. To przede wszystkim firmy z Niemiec, Anglii, Polski, Czech, z którymi NPK „Gornyje maszyny” z sukcesami konkuruje.


Brak zalet zachodniego sprztu w porównaniu do najlepszych krajowych odpowiedników na ukraiskim rynku tumaczy to, e produkowany w Ukrainie nowoczesny sprzt jest maksymalnie przystosowany do lokalnych trudnych warunków geologiczno –górniczych eksploatacji, mentalnoci kadr, poziomu obsugi i eksploatacji. Jako i niezawodno to ten czynnik, który sprawia, e wyroby NPK „Gornyje maszyny” s konkurencyjne na rynku wiatowym i krajowym.