рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

W przedsiкbiorstwach NPK „Gornyje maszyny” zostan№ otwarte oddziaіy Donbasskiej Akademii Budowy Maszyn

29.02.2012

Umowa przewiduje celowe przygotowanie pracowników dla centrum korporacyjnego – NPK „Gornyje maszyny” – i trzech przedsiкbiorstw: „Druїkowskiego Zakіadu Budowy Maszyn”, „Gorіowskiego Zakіadu Budowy Maszyn”, „Donieckgormaszu”.

„Nasza firma przystкpuje do formownia grupy docelowych wyїszych uczelni, z którymi bкdziemy budowaж dіugoterminowe wzajemne relacje. Donbasska Akademia Budowy Maszyn to pierwszy partner. Budowa maszyn potrzebuje dopіywu mіodych wykwalifikowanych kadr z dobrym przygotowaniem teoretycznym, opartym na doњwiadczeniach realnej produkcji, i juї z praktycznymi nawykami. Jesteњmy pewni, їe wspóіpraca uczelni i „Gornych maszyn” pomoїe w podniesieniu ogólnego poziomu absolwentów i ich konkurencyjnoњci na rynku pracy”, - podkreњliіa Natalia Klimienko, Dyrektor ds. Kadr NPK „Gornyje maszyny”.

Forma wspóіpracy przewiduje takїe stworzenie oddziaіów katedr DABM, co pozwoli pracownikom firmy nie odrywaj№c siк od produkcji podnosiж poziom wyksztaіcenia, a wykіadowcom uczelni – poszerzaж wiedzк praktyczn№ o pracy przedsiкbiorstwa.


Возврат к списку