W NPK Gornyje maszyny jest nowy Kierownik Departamentu Komunikacji Korporacyjnej

16.09.2011

Jak powiedzia Dyrektor Generalny Kompanii Jewgienij Romaszczyn, przed nowym top-menaderem stoj ambitne, globalne zadania. „Dla nas strategiczne znaczenie ma zbudowanie adekwatnej do potrzeb biznesu komunikacji z interesariuszami, uksztatowanie konkurencyjnej marki na rynkach eksportowych, wprowadzenie norm korporacyjnej odpowiedzialnoci spoecznej. Anna posiada niezbdn wiedz i dowiadczenie, które pomog nam osign niezbdne rezultaty”, - owiadczy J. Romaszczyn.

Z kolei Anna Adom stwierdzia, e NPK „Gornyje maszyny” posiada unikalny potencja jako zaawansowany i wysoce technologiczny biznes, mogcy zosta kierowc innowacyjnej budowy maszyn w Ukrainie. „Firma szybko si rozwija: Opracowywane s nowe produkty i usugi, doskonali si struktur organizacyjn, do grona klientów wchodz znane na caym wiecie holdingi. Strategiczne projekty Kompanii, szczególnie zwizane z wejciem na rynki zagraniczne, ywotnie potrzebne jest prawidowe wsparcie komunikacyjne”, - wierzy kierownik departamentu.

Wczeniej Anna Adom pracowaa jako zastpca dyrektora ds. zarzdzania kadrami i komunikacji korporacyjnej firmy DTEK (Ukraina). Jeszcze wczeniej zajmowaa róne stanowiska w najwikszych rosyjskich firmach, midzy innymi kierownika Zarzdu Programów Spoecznych i Pastwowych Banku MDM, dyrektora ds. PR grupy firm „Intourist”, kierownika projektów w Instytucie Rozwoju Korporacyjnego grupy firm „Renowa”. Anna Adom posiada due dowiadczenie w zakresie planowania strategicznego i realizacji projektów w sferze PR, GR, IR i jest uwaana za jednego z wiodcych ekspertów w zakresie korporacyjnej odpowiedzialnoci spoecznej w WNP.

Zauwamy, e od 31 sierpnia 2011 roku Departament Komunikacji Korporacyjnej, wczeniej wchodzcy w skad Dyrekcji ds. Kadr i Komunikacji Korporacyjnej, podlega bezporednio Dyrektorowi Generalnemu NPK „Gornyje maszyny”.