рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Wкgiel – Mining 2008

30.07.2008

Waїnymi dziaіaniami organizacyjnymi i naukowo technicznymi, odbywaj№cymi siк w przemyњle wкglowym, s№ wystawy miкdzynarodowe, skutecznie wpіywaj№ce na rozwój danej branїy. Trudno przeceniж znaczenie wystawy „Wкgiel Mining” dla takiego regionu, jak Donbas. Jest ona nie tylko przegl№dem krajowych i zagranicznych kompanii, zakіadów, instytutów i centrów naukowo – badawczych, ale i jedyn№ ukraiсsk№ wystaw№ górnicz№, obejmuj№c№ caі№ strukturк branїy.

Pozytywne rezultaty i „materiaіy” z poprzednich wystaw juї przyniosіy swoje owoce. Ale moїna byж pewnym, їe „zbiór plonów” jeszcze siк nie zakoсczyі. Bкd№ wspólne projekty inwestycyjne, wspólna produkcja, bкdzie poszerzaі siк rynek zbytu wyrobów dla górników, wspóіpracy naukowo – technicznej, inwestycji w programy rozwoju ukraiсskiego przemysіu wкglowego.


Возврат к списку