Urabiamy po nowemu. Gornyje maszyny oferuj urzdzenia nowej generacji

26.02.2013

Produkcja kompleksów nowej generacji, bdzie, jak dawniej, odbywa si w „Gorowskim Budowniczym Maszyn” (wchodzi w skad „Gornych maszyn”). Pierwsze KNF bd dostarczone do kopal wgla klientów Kompanii jeszcze w tym roku. W lutym 2013 r. na „DTEK Pawogradugol” wysano ostatni kompleks KN78 – poprzednika KNF.

Kompleks dreniowo – cianowy (dalej –KNF) zastpi wypuszczany przez wiele lat model KN78. W celu poprawienia charakterystyk technicznych urzdzenia i jego cech uytkowych, inynierowie „Gornych maszyn” zastosowali szereg nowoci i udoskonale technicznych. W szczególnoci, zwikszono moc napdu - wynosi ona 165,5 kW (90 kW – model poprzedniej generacji), wykorzystuje si now generacj odpornego na cieranie bbnowego organu urabiajcego z noami.

Wydajno KNF moe dochodzi do 1,5 tony na minut, czyli do kilku razy wicej, ni KN78, a prdko liniowa cicia wzrosa do 2,2 metra na sekund. Pozwoli to górnikom na skrócenie terminów montau kompleksu cianowego i szybsze uruchomienie wydobycia wgla ze ciany.

„Nasi konstruktorzy postarali si sprawi, by KNF by maksymalnie wygodny i praktyczny w biecej eksploatacji, - powiedzia Wiktor Kuczma zastpca Dyrektora Pionu Urzdze cianowych i Chodnikowych. -„Gornyje maszyny, zachowujce i rozwijajce swój potencja inynieryjno – techniczny, s gotowe zaproponowa klientom szereg interesujcych i nowoczesnych opracowa” – zapewnia.

Informacja:

Kompleksy dreniowe KN78 i KNF przeznaczone s do drenia nisz pod monta kompleksu cianowego w cianie. Ponadto, urzdzenia tego typu s niezbdne do wydobycia wgla w pokadach o maej miszoci. Do takich kopal zaliczane s równie te, wchodzce w skad „DTEK Pawogradugol”. W latach 70-80 w kadej kopalni pracowao tu od 5 do 10 analogicznych maszyn.

Kompleks dreniowo czoowy (KNF) pozwala przygotowa wyrobiska o przekroju prostoktnym i wysokoci 1,3 – 1,6 metra, szerokoci od 4,4 metra w pokadach wglowych z moliwoci przycicia ska o wytrzymaoci do 70 MPa.

W skad kompleksu wchodzi kombajn dreniowy, przenonik cianowy, podawarka, sekcje obudowy zmechanizowanej, stacja olejowa, blok elektryczny i pulpit sterowania kompleksem.

W cigu ponad 40 lat produkcji kompleksów KN78 na „Gorowskim Budowniczym Maszyn” wyprodukowano 197 sztuk tego sprztu, który dostarczano do kopal wgla kamiennego w caym Zwizku Radzieckim.

W lutym 2013 r. na „DTEK Pawogradugol” wysano ostatni kompleks KN78. A pierwsze egzemplarze kompleksów nowej generacji – KNF – zostan przekazane klientom „Gornych maszyn” ju w poowie biecego roku.