рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Unikalny kombajn z moїliwoњci№ zdalnego sterowania wydobyі pierwsze 20 tysiкcy ton wкgla

21.09.2011

UKD400 to udoskonalony model kombajnu њcianowego do cienkich pokіadów wкgla z bezіaсcuchowym elektrycznym systemem posuwu, do którego konstruktorzy Centrum Inїynieryjno – Technicznego „Gornyje maszyny” wprowadzili szereg zmian, które podniosіy charakterystyki eksploatacyjne produktu. W szczególnoњci, UKD lepiej wprowadza siк w cienki pokіad wкgla od 0,85 metra, wydajnoњж wynosi do 12 ton na minutк, a dіugoњж obsіugiwanych њcian – 350 metrów. Gwarancyjny resurs UKD400 zwiкkszyі siк dwukrotnie w porównaniu z modelem doњwiadczalnym nr 1 i wynosi 700 tysiкcy ton wкgla. W kolejnych modelach kombajnu њcianowego zostanie on zwiкkszony do 1 miliona ton.

Jedn№ z zalet UKD400 jest system zdalnego sterowania kombajnem za pomoc№ pulpitu radiowego, co zapewnia bezpieczeсstwo górników podczas pracy w przodku.

Zastosowany w UKD400 system diagnostyki i kontroli wкzіów, wyњwietlania informacji technologicznych pozwala w czasie rzeczywistym sprawdzaж bieї№cy stan i tryby pracy kombajnu.

Gwarancyjn№ obsіugк serwisow№ kombajnu њcianowego zapewnia Kompania serwisowa „Gornyje maszyny”, finansowanie odbywa siк w ramach partnerstwa zjednoczenia wкglowego z DTEK.

Wczeњniej w kopalni „Krasnyj partizan” wykorzystywano model doњwiadczalny UKD400 nr 1, który w okresie od 2009 do 2011 roku wydobyі 1,3 miliona ton wкgla. Obecnie kombajn ten wytransportowano na powierzchniк, w celu przeprowadzenia zbliїaj№cego siк remontu kapitalnego, po czym planowana jest jego eksploatacja w kopalniach GP „Swierdіowantracyt”.


Возврат к списку