Ukraiski skok: NPK Gornyje maszyny wchodzi na rynek wietnamski

22.05.2012

„Dla naszej firmy rynek wietnamski jest jednym z kluczowych, zgodnie z nasz Strategi. W cigu najbliszych czterech lat Wietnam planuje zwikszenie wydobycia wgla do 75 milionów ton rocznie. Przy tym wzrost o 35 milionów ton od biecego poziomu bdzie odbywa si dziki wydobyciu podziemnemu. Podpisane porozumienie z najwiksz krajow firm pozwoli nam zwikszy obecno w Wietnamie, i jest dodatkowym potwierdzeniem duego potencjau eksportowego ukraiskich urzdze i opracowa naukowych w sferze wydobycia wgla”, - zauway Jewgienij Romaszczyn, Dyrektor Generalny NPK „Gornyje maszyny”.

Prace w zakresie budowy szybów bdzie prowadzi bezporednio „Lugaskpodzemstroj”, którego specjalici posiadaj ponad 20-letnie dowiadczenie w zakresie budowy kopal na rynku Azji Poudniowo – Wschodniej. Konsultantem naukowym bdzie Narodowy Uniwersytet Górniczy (Dniepropietrowsk). NUG opracuje take i przeprowadzi program szkolenia wietnamskich pracowników, którzy bd uczestniczy w budowie, w zakresie pracy w dreniu podobnych szybów i zasad eksploatacji urzdze NPK „Gornyje maszyny”.

Jestemy zadowoleni, e naszym partnerem w budowie istotnych dla pastwa obiektów zostao konsorcjum, którego liderem jest firma NPK „Gornyje maszyny”. Strona ukraiska dysponuje szeregiem zalet, które przechyliy nasz wybór na jej korzy: pomylne dowiadczenia, sprawdzone technologie, wsparcie naukowe i niezawodne urzdzenia. Mam nadziej, e nasza wspópraca przyniesie nie tylko korzyci ekonomiczne, ale take wzmocni stosunki ukraisko-wietnamskie na najwyszym poziomie "- powiedzia przedstawiciel VINACOMIN-Przedsibiorstwo Budowy Kopal podziemnych No. 1 pan Pham DYC Hiem.

Informacja

VINACOMIN

Vietnam National Coal and Mineral Industries Group – jedyna w Wietnamie firma zajmujca si wydobyciem wgla, niklu, aluminium, rudy elaza i innych uytecznych kopalin, która w 100% naley do pastwa. Roczne wydobycie wgla wynosi 40 milionów ton.

„ugaskpodziemstroj”

Firma prowadzi budow kopal dla eksploatacji uytecznych kopalin. „ugaskpodziemstroj” posiada szerokie dowiadczenie w zakresie budowy kopal, w tym równie szczególnie niebezpiecznych, jeli chodzi o metan, niebezpiecznych z powodu nagych wyrzutów metanu, wydzielania si cikich wodorów, niebezpiecznych z powodu nagych wyrzutów wgla, ska i gazu, niebezpiecznych z powodu wybuchów pyu wglowego, z pokadami wglowymi o skonnoci do samozapalenia, a take w dreniu pionowych szybów nie tylko w Ukrainie, ale równie za granic (w tym take w Indiach).