рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Udoskonalony kombajn UKD400 z NPK „Gornyje maszyny” pomуgі kopalni „Krasnyj partizan” wykonaж plan w zakresie wydobycia wкgla

31.10.2011
W opinii specjalistów z kopalni „Krasnyj partizan” nowy UKD400 nie ma odpowiedników wњród nowoczesnych kombajnów wybieraj№cych do eksploatacji cienkich pokіadów o mi№їszoњci od 0,85 m. Obecnie obci№їenie kombajnu dochodzi do 4200 t/dobк, ale to, jak mówi№ górnicy, daleko od granicy wydajnoњci kombajnu UKD400 przy stabilnej przepustowoњci i pracy іaсcucha transportowego przedsiкbiorstwa. Њrednia wydajnoњж kombajnu UKD400 w kopalni „Krasnyj partizan” z uwzglкdnieniem operacji koсcowych wynosi 5t/min.

Pomimo stabilnych wskaџników pracy maszyny, specjaliњci z grupy „Gornyje maszyny” prowadz№ staіe rozmowy z górnikami o moїliwoњci jej udoskonalenia pod k№tem róїnych warunków eksploatacji i wyposaїenia њciany, wydіuїenia resursu gwarancyjnego i okresu pracy. Juї obecnie NPK „Gornyje maszyny” dla nowych kombajnów UKD400 mog№ zaproponowaж resurs gwarancyjny do 1 mln ton. W celu wydіuїenia okresu pracy sprzкtu klienci mog№ korzystaж z usіug w zakresie obsіugi technicznej, њwiadczonych przez „Kompaniк serwisow№ – Gornyje maszyny”.

Возврат к списку