Technologie NPK Gornyje maszyny dla nowej ciany kopalni Bieorieczeskaja

26.06.2011

„Po otrzymaniu zamówienia zdalimy sobie spraw, e ta ciana powinna si sta jedn z najwydajniejszych nie tylko w Obwodzie ugaskim, ale i w caej Ukrainie. Dlatego zaproponowalimy kopalni „Bieorieczeska” optymalne rozwizania techniczne”, - stwierdzi Walerij Krupickij, Zastpca Dyrektora ds. Marketingu i Sprzeday NPK „Gornyje maszyny”. W skad kompleksu wydobywczego, dostarczonego do kopalni „Bieorieczeskaja”, weszy: kombajn cianowy KDK-500, przenonik zgrzebowy KSD-27, sekcje obudowy zmechanizowanej ZKD90.

„Sprawdzalimy moliwo wyposaenia ciany w zagraniczne urzdzenia górnicze. Ale przeprowadzona wszechstronna analiza wariantów sprztu jednoznacznie upewnia nas, e sprzt produkcji NPK „Gornyje maszyny” jest najlepiej przystosowany do trudnych warunków górniczo – geologicznych kopalni. Kompania posiada powane dowiadczenia w zakresie projektowania i produkcji sprztu wydobywczego, dlatego zdecydowalimy si wybra wanie j”, - powiedzia Dyrektor GSA typu otwartego „Bieorieczenskaja” Witalij Wasiljew. Sprzt NPK „Gornyje maszyny” rozwizuje biece zadania podniesienia poziomu technologicznego wydobycia wgla w wielu kopalniach Obwodu ugaskiego. „Ze strategicznego punktu widzenia jest waciwe, aby na terenie kopalni „Bieorieczeskaja” wykorzystywany jest krajowy sprzt, poniewa podobny wybór to wzmocnienie ukraiskiej gospodarki, - podkreli Walerij Golenko, Przewodniczcy ugaskiej Rady Obwodowej. - Przyjemnie jest mie wiadomo, e wdraany sprzt spenia wszystkie wspóczesne wymagania górników, pod wzgldem niektórych parametrów wyprzedzajc zagraniczne firmy.

Sprzt dostarczony przez NPK „Gornyje maszyny” posiada podwyszony resurs gwarancyjny, towarzyszy mu nadzór gówny specjalistów z Centrum Inynieryjno – Technicznego i stworzenie skadu konsygnacyjnego czci zamiennych.