Stabilna prognoza dla Gornych maszyn

05.10.2012

Dla NPK „Gornyje maszyny” byo to pierwsze dowiadczenie pracy z agencjami ratingowymi, a osignity rezultat – nadanie dugoterminowego ratingu inwestycyjnego – charakteryzuje firm jako perspektywiczny biznes, dysponujcy du zdolnoci kredytow. Jak zauwayli specjalici „Ukraiskiej Agencji Ratingowo – Kredytowej”, dziki wasnemu inynieringowi, midzynarodowej certyfikacji jakoci i szerokiemu asortymentowi produkowanych wyrobów byo moliwe zapewnienie stabilnego i staego popytu na nie ze strony najwikszych krajowych i zagranicznych odbiorców. W szczególnoci wielko eksportu wzrosa w cigu ostatnich 2 lat 26 – krotnie, i wyniosa 17,8% w przychodach holdingu za 2011 r. W planach NPK „Gornyje maszyny” jest jeszcze 5-krotne zwikszenie dostaw na wiatowe rynki do 2016 r. W sumie, podsumowujc prac w 2011 r., przychody holdingu wyniosy 225 mln dolarów USA, zwikszajc si o 31% w porównaniu z zeszym rokiem.

Andriej Konopliastyj, dyrektor Departamentu Analiz spóki „Ukraiska Agencja Ratingowo –Kredytowa” stwierdzi, e NPK „Gornyje maszyny” „posiadaj dugoterminow strategi biznesow i wystarczajc stabilno finansow. Pracuje tu silne kierownictwo, wyranie wiedzce, w jakich kierunkach rozwija dziaalno”. Wanie te przyczyny stay si znaczcymi argumentami na korzy przyznania jednemu z zakadów Kompanii ratingu inwestycyjnego.

„Otrzymanie i utrzymanie ratingu to odpowiedzialny proces, wymagajcy od Kompanii wyranej strategii biznesowej i systemowej pracy w zakresie ujawniania informacji – skomentowaa Marina Graszczenkowa, Kierownik Departamentu Finansów Korporacyjnych NPK „Gornyje maszyny”. - wiadomie wybralimy „Ukraisk Agencj Ratingowo – Kredytow”. Posiada ona reputacj twardego i sprawiedliwego rzeczoznawcy, co zwiksza znaczenie osignitego rezultatu. Przed nasz firm stoj wysokie cele i nadanie ratingu uaAA jest nie tylko potwierdzeniem prawidowoci wybranej przez nas drogi rozwoju, ale równie znaczcym wskanikiem dla krajowych i midzynarodowych inwestorów”.