рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Sprzкt NPK „Gornych maszyn” znуw ustanowiі rekord Ukrainy

31.08.2012

Wysoki wskaџnik osi№gniкto dziкki nowoczesnemu sprzкtowi chodnikowemu, w szczególnoњci kombajnowi KPD produkcji NPK „Gornyje maszyny”, a takїe profesjonalizmowi zespoіu kopalni.

„KPD zdobyі dobr№ reputacjк w kopalniach Ukrainy i Rosji nie tylko jako niezawodny i wydajny kombajn chodnikowy, ale i zdolny do osi№gania wyników lepszych od oczekiwaс. Juї drugi rok z rzкdu KPD, wyposaїony w szereg udoskonaleс technicznych, ustanawia narodowy rekord dr№їenia”, - oњwiadczyі Aleksandr Kowalczuk, Dyrektor Pionu urz№dzeс њcianowych i chodnikowych NPK „Gornyje maszyny”.

Nowa generacja kombajnów KPD wyróїnia siк innowacyjn№ konstrukcj№ obrotowej sekcji przenoњnika, wzmocnion№ konstrukcj№ metalow№ gіównych elementów, zwiкkszonym resursem reduktora gіowicy kombajnu i szeregiem innych zmian.

Przypomnijmy, їe w sierpniu 2011 r. w kopalni „Juїnodonbasskaja nr 1” równieї przy pomocy KPD ustanowiono rekord Ukrainy w dr№їeniu, wynosz№cy 531 metrów w ci№gu miesi№ca. Poprzedni rekord utrzymywaі siк 10 lat – od 2001 roku.

W czerwcu bieї№cego roku KPD nagrodzono Grand Prix miкdzynarodowych targów branїowych „Wкgiel Rosji i Mining”.


Возврат к списку