рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Rozszerza siк lista produkowanych wyrobуw

30.07.2009

Maszyna KPR jest kombajnem chodnikowym klasy lekkiej, o masie 24 t. Charakterystyki kombajnu przewyїszaj№ kombajn typu 1GPKS Kopiejskiego Zakіadu Budowy Maszyn, ma znacznie wyїsz№ moc zainstalowan№, napкd obrotowy o zwiкkszonej niezawodnoњci. Коmbajn przeszedі peіn№ kontrolк na bloku skalno-betonowym w zakіadzie producenta, otrzymaі ekspertyzк specjalistów МакНИИ i w sierpniu 2009r bкdzie sprzedany do przemysіowego zastosowania dla jednej kopalni GP « Makiejewugol ».

Rozszerzenie produkcji i szerokie zastosowanie kombajnów chodnikowych produkcji „Gorіowskiego Zakіadu Budowy Maszyn” ZАО, a takїe maszyn wierc№co – іaduj№cych umoїliwi znacz№ce zwiкkszenie postкpu dr№їenia wyrobisk, przyspieszy przygotowanie њcian pod nowoczesne kompleksy њcianowe, zapewni wielu kopalniom stabilne roboty przygotowawcze do wybierania zapasów wкgla, znacznie zmniejszy udziaі pracy rкcznej, stworzy bardziej bezpieczne warunki dla górników robót przygotowawczych.


Возврат к списку