Ronie liczba zamwie w charkowskim zakadzie SWIET SZACHTIERA (wchodzi w skad NPK Gornyje maszyny)

13.03.2013

Giennadij Wysockij, Prezes Zarzdu charkowskiego zakadu „SWIET SZACHTIORA” jest pewien, e ju w najbliszym czasie w charkowskim zakadzie pojawi si nowi klienci, zarówno wród ukraiskich przedsibiorstw, jak i poród zagranicznych kompanii wydobywczych. Stwierdzi on, e wzrost aktywnoci NPK „Gornyje maszyny” na rynkach zewntrznych pozwoli na zwikszenie produkcji przenoników zgrzebowych i urzdze strugowych – podstawowych produktów przedsibiorstwa”.

Jak wczeniej mówi Igor Fomienko, Dyrektor ds. Marketingu i Sprzeday NPK „Gornyje maszyny”, „w NPK „Gornyje maszyny” istnieje ju infrastruktura sprzeday i toczy si aktywna praca na takich tradycyjnych dla NPK „Gornyje maszyny” rynkach, jak Rosja i Kazachstan. Ponadto dobrze idzie projekt w Wietnamie, i, co wicej, widzimy wspaniae moliwoci zwikszenia swojej obecnoci w tym kraju. W cigu najbliszego roku – dwóch, wejdziemy na rynki Polski, Indii, Chin i RPA. I wszdzie tam bdziemy proponowa urzdzenia, produkowane w charkowskim przedsibiorstwie”.

Informacja:

Przenonik przodkowy SP SP251.14-113.01 o dugoci 200 metrów i mocy silników 3x110 kW przeznaczony jest do pracy z listw – zgarniaczem, umieszczon od cianowej strony w kompleksie z kombajnem UKD 400 i obudow KD80 produkcji „Gornych maszyn”.