рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Raport osi№gniкж grupy "System Capital Management"

Raport osi№gniкж grupy "System Capital Management"
10.02.2014

Programy Kompanii Corum zajmuj№ w nim znacz№ce miejsce, na równi ze sprawami innych rodzajów dziaіalnoњci Grupy. Na przykіad, na stronach Raportu mówi siк o takich waїnych projektach, jak "Tabela wzrostu", stworzenie systemu ochrony pracy (SWOT), i opracowanie pierwszych standardów korporacyjnych; o starcie i pierwszych rezultatach programu "TOP-50".

W dokumencie znalazіa siк równieї informacja o projektach modernizacji produkcji na wydziaіach budowy maszyn poszczególnych Pionów i zarz№dzaniu inwestycjami socjalnymi na przykіadzie wolontaryjnego projektu "Њwiat moich marzeс".

O wszystkich projektach Kompanii Corum, które zostaіy ujкte w raporcie Grupy, bardziej szczegóіowo moїna dowiedzieж siк tutaj.


Возврат к списку