Rada Dyrektorw Drukowki na posiedzeniu omawiaa istotne kwestie

Rada Dyrektorw Drukowki na posiedzeniu omawiaa istotne kwestie
04.04.2014

Wydarzenie, podczas którego zbiera si najwysze kierownictwo zakadów przemysowych Drukowki, jest wanym zdarzeniem w yciu miasta, poniewa stao si ono gównym pomostem wymiany dowiadcze i kolektywnym organem decyzyjnym w zakresie spoeczno - gospodarczych i komunalnych problemów Drukowski.

Wadimir Dachow poprowadzi dla uczestników wycieczk po zakadzie i wydziale remontowym obudów zmechanizowanych, podkrelajc w swoim opowiadaniu wag wysokiej jakoci serwisu dla górników w warunkach kryzysu finansowo - gospodarczego.

Kierownik Departamentu Zarzdzania Produkcj zakadu remontowego Aleksandr Nikulin opowiedzia o specyfice pracy i potencjale mocy nowego zakadu remontowego: "Regeneracja starego sprztu to praca, nie ustpujca zoonoci stworzeniu nowego. Obudow, wydobyt ze ciany, naley rozebra, przeprowadzi szczegóow diagnostyk stanu, usun wszystkie zuyte czci, wyprodukowa i zamontowa w ich miejsce nowe".


Wadimir Dachow opowiedzia take o wydziaach serwisowych Kompanii w Gorowce i Kamiesku Szachtiskim w Rosji i poinformowa, e w Drukowskim Zakadzie Remontowym ju nie tylko regeneruje si obudowy zmechanizowane, ale opanowano równie remont korpusów kombajnów, dziaajc w ramach wspópracy produkcyjnej z zakadem w Gorowce.

Nasze usugi serwisowe, jego zdaniem, s obecnie aktualne jak nigdy: wiele przedsibiorstw wglowych jest zmuszonych dosownie walczy o przeycie, zmniejszajc koszty produkcji, a dobrej jakoci remont zamiast zakupu nowego sprztu staje si dla nich optymalnym wyjciem z sytuacji i zapewnia konstruktorom maszyn prac w kryzysie. A uczestnicy posiedzenia stwierdzili, e tym samym Kompania Corum urzeczywistnia dawne marzenie krajowych górników - remont wasnego zuytego sprztu w warunkach zakadu - producenta.

Nastpnie dyrektorzy przedsibiorstw przedstawili swoje antykryzysowe przypadki i omówili moliwoci swojego wpywu na sytuacj spoeczno - ekonomiczn w miecie.