рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Przychody grupy „Gornyje maszyny” w 2010 roku wzrosіy 2,1 – krotnie i przekroczyіy 2 miliardy hrywien

11.02.2011

„2010 rok grupa „Gornyje maszyny” zakoсczyіa z sumarycznymi przychodami ponad 2 miliardów hrywien, co 2,1 raza przewyїsza wskaџnik 2009 roku, - mówi Dyrektor Generalny holdingu Jewgienij Romaszczyn. - w Ukrainie i poza granicami odbudowuje siк popyt na sprzкt górniczy. Przedsiкbiorstwa wydobywcze inwestuj№ powaїne њrodki w modernizacjк, zakupy nowego sprzкtu. Dziкki podjкtym przez nas wysiіkom w gіównych kierunkach dziaіalnoњci, zarówno w organizacji produkcji, jak i w relacjach z klientami, udaіo nam siк zachowaж pozycjк krajowego lidera”.

W 2011 roku grupa „Gornyje maszyny” planuje zwiкkszyж swój udziaі w ukraiсskim rynku sprzкtu górniczego, a takїe zwiкkszyж wielkoњж sprzedaїy na rynki zagraniczne.

„Na rok 2011 Kompania stawia przed sob№ ambitne cele i planuje zwiкkszenie przychodów o 52%, przekraczaj№c granicк 3 miliardów hrywien. Bкdziemy kontynuowaж rozwój systemu zarz№dzania jakoњci№, inwestycje w modernizacje mocy produkcyjnych i inїynieriк, podniesienie poziomu serwisu dla klientów”, - oњwiadczyі Dyrektor Generalny NPK „Gornyje maszyny” Jewgienij Romaszczyn.


Возврат к списку