рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Produkty KZUG uznane za „Najlepszy krajowy towar 2012 roku”

29.08.2012

„Otrzymana nagroda potwierdza wysokie normy jakoњci, za którymi pod№їamy podczas produkcji urz№dzeс dla odkrywkowych robót górniczych. Przy tym uwzglкdniane s№ indywidualne cechy eksploatacyjne tego czy innego sprzкtu, aby klient mógі jak najdіuїej z niego korzystaж dla dobra swojego biznesu”, - oњwiadczyі Siergiej Rybaіko, Dyrektor Pionu Urz№dzeс do Odkrywkowych Robót Górniczych NPK „Gornyje maszyny”.

‎Јyїka o objкtoњci 10m3 zostaіa opracowana przez specjalistów KZUG zgodnie z warunkami eksploatacji w odkrywce Inguleckiego Kombinatu Górniczo – Wzbogacaj№cego. Produkt wyposaїono w dodatkow№ ochronк odcinków, które maj№ najwiкksze zuїycie њcierne, co pozwala na pracк bez kapitalnego remontu w ci№gu 4-5 miesiкcy, podczas gdy analogiczne wyroby potrzebuj№ remontu juї po 1,5 -2 miesi№cach.


Возврат к списку