рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Premiera kinowa od NPK „Gornyje maszyny”: dyskusja wokуі filmu „Podrуї do kopalni”.

11.09.2012

„Film” „Podróї do kopalni” zostaі entuzjastycznie przyjкty”. Dzieciarnia z rodzicami, uczniowie i studenci, górnicy – weterani znaleџli siк pod duїym wraїeniem tego, co obejrzeli. Mam nadziejк, їe nasz film wniesie swoj№ cz№stkк do zwiкkszenia popularnoњci górniczych zawodów u dorastaj№cego pokolenia. Byж moїe ktoњ z widzów w przyszіoњci zostanie górnikiem lub budowniczym maszyn”, - stwierdziі Igor Fomienko, Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaїy NPK „Gornyje maszyny”.

Wњród ponad 40 jednostek sprzкtu wydobywczego, demonstrowanego na ekspozycji „Gornych maszyn”, wyróїniaі siк kombajn chodnikowy KPD – rekordzista Ukrainy w prкdkoњci dr№їenia. Autor rekordu, ustanowionego pod koniec sierpnia, brygadzista chodnikowy Walerij Riabokoс z odcinka UPR3 kopalni „Juїnodonbasskaja nr 1” nie odmówiі sobie moїliwoњci sfotografowania siк obok kombajnu. Kombajniњci nie zamierzaj№ poprzestaж na tym osi№gniкciu i planuj№ ustanowienie nowych rekordów przy pomocy urz№dzeс NPK „Gornyje maszyny”.


Возврат к списку