рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Pracownikom „Donietskogo Energozavoda” BTA BANK udostкpniі nowe bezpіatne usіugi

25.09.2012

„Bardzo wygodne jest, kiedy bank dysponuje wykwalifikowanym personelem, elastyczn№ lini№ produktow№ i moїe oferowaж usіugi na zasadzie butiku finansowego. BTA Bank zaspokaja oczekiwania Kompanii jako klienta korporacyjnego i jednoczeњnie proponuje coraz wiкcej moїliwoњci pracownikom zakіadu – posiadaczom kart pіatniczych. Jest dla nas bardzo waїne, їeby pracownicy zakіadu mogli maksymalnie wygodnie korzystaж z kart pіatniczych”, - skomentowaіa Marina Graszczenkowa, Kierownik Departamentu Finansów Korporacyjnych NPK „Gornyje maszyny”.

„Jesteњmy zadowoleni z tego, їe wzajemne relacje z Kompani№ „Gornyje maszyny” budowane s№ na bazie partnerstwa i efektywnego wspóіdziaіania. Staramy siк uwzglкdniaж interesy klienta i jego zapotrzebowanie na obsіugк dobrej jakoњci. Kompania „Gornyje maszyny” to jeden z naszych najwiкkszych klientów, którego zaufanie dla nas jest bardzo waїne”, - powiedziaіa Natalia Siergiejewa, Prezes Zarz№du BTA Bank.

BTA Bank od 2010 roku prowadzi projekt „Donietskogo Energozavoda” zwi№zany z wynagrodzeniami. BTA Bank jest czіonkiem sieci bankomatowej „ATMoSfera”, wypіata gotówki w bankomatach dla pracowników „Donietskogo Energozavoda” odbywa siк bez prowizji.


Возврат к списку