рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Pomyњlny debiut „Gornych maszyn” na rynku poїyczek publicznych

19.12.2012

Pomyњlnie zakoсczono rozprowadzenie pierwszej emisji poїyczki obligacyjnej w wysokoњci 250 milionów hrywien, wyemitowanej przez PAO „Druїkowskie Zakіady Budowy Maszyn” (NPK „Gornyje maszyny”).

"Pomyњlne otwarte rozprowadzenie pierwszej emisji obligacji to waїny etap ksztaіtowania publicznej historii kredytowej Kompanii i potwierdzenie wysokiego stopnia jej zdolnoњci kredytowej, a takїe zaufania inwestorów” - oњwiadczyіa Marina Graszczenkowa, Kierownik Departamentu Finansów Korporacyjnych NPK „Gornyje maszyny”.

Pozyskane њrodki bкd№ skierowane na zwiкkszenie wielkoњci produkcji, regeneracjк i naprawк istniej№cych mocy produkcyjnych, a takїe na uzupeіnienie њrodków obrotowych emitenta.

Przypomnijmy, їe rozprowadzenie obligacji odbyіo siк w piкciu transzach po 50 mln hrywien. Okres obiegu - 3 lata, stopa zwrotu wynosi 18% w skali roku. Wypіaty dochodu bкd№ prowadzone przez emitenta co kwartaі. Emisjк zarejestrowaіa Krajowa Komisja Papierów Wartoњciowych i Rynku Funduszy 25 paџdziernika 2012 r. Gwarantem transakcji jest „Altana Kapitaі”. Emisja obligacji odbyіa siк na „Gieіdzie Papierów Wartoњciowych" "PFTS" P.S.A.


Возврат к списку