Pionowa struktura organizacji. Kompania NPK Gornyje maszyny wprowadzia now struktur organizacyjn.

14.03.2012

„Po przeanalizowaniu modelu biznesowego najskuteczniejszych midzynarodowych firm, zajmujcych si budow maszyn, podjlimy decyzj o przejciu na struktur pionow. Nowa struktura pozwoli na zwikszenie efektywnoci wspódziaania pomidzy konstruktorami, inynierami, pracownikami, obsugujcymi klientów, i na kocu, na optymalizacj kosztów”, - podkreli Jewgienij Romaszczyn, Dyrektor Generalny NPK „Gornyje maszyny”.


Poniewa dzia R&D zosta doczony do Pionów, to rola Centrum Inyniersko – Technicznego „Gornyje maszyny” ulega przeksztaceniu.

Dzia R&D nadal zajmuje si wsparciem opracowa, obliczeniami inynieryjnymi, badaniami laboratoryjnymi, wzornictwem przemysowym, pracami projektowymi, normalizacj. Osobna komórka zacznie zajmowa si wspóprac z instytutami projektowymi i wyszymi uczelniami w zakresie prowadzenia nowych bada”,- stwierdzi Ildar Salejew, Dyrektor ds. Strategii i Inwestycji NPK „Gornyje maszyny”.

Na Dyrektora Pionu Urzdze dla Górnictwa Odkrywkowego mianowano Siergieja Rybak, który przepracowa 25 lat w Nowokramatorskim Zakadzie Budowy Maszyn. Zajmowa stanowiska Naczelnika wydziau konstrukcji metalowych i dyrektora produkcji urzdze górnictwa rud oraz systemami kuniczo-wytaczajcymi. W ostatnich latach Pan Rybako by oficjalnym przedstawicielem przedsibiorstwa „Syzratiamasz” w Ukrainie. Pan Rybako posiada dwa dyplomy, potwierdzajce wysze wyksztacenie w specjalnoci „inynier-mechanik” i „ekonomista”, stopie doktora nauk technicznych (od 2008r.). W 2009 r. otrzyma order „Za zasugi III stopnia”.

Na stanowisko Dyrektora Pionu Urzdze cianowych i Chodnikowych mianowany zosta Aleksandr Kowalczuk. Przed przyjciem do NPK „Gornyje maszyny” Pan Kowalczuk 34 lata pracowa w zakadzie „Swiet szachtiora”, gdzie przeszed drog od mistrza stanowiska mechanicznego do Gównego Inyniera przedsibiorstwa. Pan Kowalczuk uzyska kwalifikacje „inyniera górniczego – mechanika” na Politechnice Nowoczerkaskiej.