рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

OFICJALNE OЊWIADCZENIE ADMINISTRACJI KAMIEСSKIEGO ZAKЈADU BUDOWY MASZYN

31.01.2014

W usuniкcie awarii zaangaїowane s№ wszystkie dostкpne siіy Kamieсskiego Zakіadu Budowy Maszyn. Operatywnie organizowane s№ dziaіania, ukierunkowane na usuniкcie korka. Wedіug stanu na godzinк 11:00 31 stycznia zregenerowano 400 metrów wodoci№gu. Przywrócono takїe staіe dostawy wody pitnej mieszkaсcom. Poniewaї obecnie prace obejmuj№ pozostaіe 400 m ujкcia wody Borodino, ciњnienie wody w ruroci№gu zostaіo obniїone z piкciu do trzech atmosfer.

Wodoci№g Kamieсskiego Zakіadu Budowy Maszyn zapewnia zaopatrzenie w wodк do granic miasta, na terenie miasta Kamieсsk Szachtinskij jest ona dostarczana za poњrednictwem sieci miejskich; z powodu awarii wiele z nich nie ma obecnie moїliwoњci dostarczania wody do systemu i podtrzymywania funkcjonowania kotіowni.

W celu zapobieїenia awariom w miejskich kotіowniach i zaopatrzenia ich w wodк co dwie godziny na teren Kamieсskiego Zakіadu Budowy Maszyn wpuszczane s№ pojazdy Ministerstwa ds. Nadzwyczajnych w celu nabrania wody.

Administracja zakіadu podejmuje wszelkie moїliwe dziaіania w celu usuniкcia przyczyny awarii.


Возврат к списку