рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Odszedі od nas utalentowany kierownik "Corum Swiet Szachtiora" Giennadij Wysockij

Odszedі od nas utalentowany kierownik "Corum Swiet Szachtiora" Giennadij Wysockij
31.03.2014

Њwietlana pamiкж o Giennadiju Wysockim na zawsze pozostanie w naszych sercach.

Giennadij Wasiliewicz 46 lat їycia poњwiкciі ukochanemu zakіadowi, przechodz№c nieіatw№ drogк od spawacza elektrycznego wydziaіu konstrukcji spawanych do dyrektora tego przedsiкbiorstwa: najpierw zostaі mistrzem, kierownikiem wydziaіu, gіównym inїynierem zakіadu i zastкpc№ dyrektora generalnego do spraw zaopatrzenia, zbytu i transportu. W okresie jego kierownictwa przedsiкbiorstwo osi№gnкіo znacz№ce sukcesy w zwiкkszaniu produkcji urz№dzeс wydobywczych i opracowywaniu nowych typów wyrobów.

Zasіugi Giennadija Wasiliewicza byіy wysoko ocenione przez kierownictwo kraju, zostaі on uhonorowany tytuіem "Zasіuїony Konstruktor Maszyn Ukrainy" w 2002 roku, nagrodzony orderem "Za Osi№gniкcia w Pracy" IV stopnia, medalami "Obroсcy Ojczyzny", "50 rocznica zwyciкstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyџnianej", "Chwaіa Pracy" w 2008, "Њwiкty Mikoіaj Cudotwórca, Niepodlegіoњж Ukrainy" II stopnia, "Chwaіa Narodowa w 2009, odznaczeniami honorowymi "Chwaіa Górnicza" III i I stopnia 1991 i 1997), "Bohaterstwo Górnicze" III stopnia (2000 r.), pami№tkowym odznaczeniem "Za mкstwo i miіoњж do Ojczyzny". Od 1995 roku byі rzeczywistym czіonkiem Ukraiсskiej Akademii Nauk i wniósі nieoceniony wkіad w krajowe górnictwo.


Nagród, otrzymanych w їyciu przez Giennadija Wysockiego nie moїna zliczyж, ale, co najwaїniejsze, byі to otwarty, dobry i uwaїny w stosunku do ludzi Czіowiek.


Возврат к списку