Odszed od nas utalentowany kierownik "Corum Swiet Szachtiora" Giennadij Wysockij

Odszed od nas utalentowany kierownik "Corum Swiet Szachtiora" Giennadij Wysockij
31.03.2014

wietlana pami o Giennadiju Wysockim na zawsze pozostanie w naszych sercach.

Giennadij Wasiliewicz 46 lat ycia powici ukochanemu zakadowi, przechodzc nieatw drog od spawacza elektrycznego wydziau konstrukcji spawanych do dyrektora tego przedsibiorstwa: najpierw zosta mistrzem, kierownikiem wydziau, gównym inynierem zakadu i zastpc dyrektora generalnego do spraw zaopatrzenia, zbytu i transportu. W okresie jego kierownictwa przedsibiorstwo osigno znaczce sukcesy w zwikszaniu produkcji urzdze wydobywczych i opracowywaniu nowych typów wyrobów.

Zasugi Giennadija Wasiliewicza byy wysoko ocenione przez kierownictwo kraju, zosta on uhonorowany tytuem "Zasuony Konstruktor Maszyn Ukrainy" w 2002 roku, nagrodzony orderem "Za Osignicia w Pracy" IV stopnia, medalami "Obrocy Ojczyzny", "50 rocznica zwycistwa w Wielkiej Wojnie Ojczynianej", "Chwaa Pracy" w 2008, "wity Mikoaj Cudotwórca, Niepodlego Ukrainy" II stopnia, "Chwaa Narodowa w 2009, odznaczeniami honorowymi "Chwaa Górnicza" III i I stopnia 1991 i 1997), "Bohaterstwo Górnicze" III stopnia (2000 r.), pamitkowym odznaczeniem "Za mstwo i mio do Ojczyzny". Od 1995 roku by rzeczywistym czonkiem Ukraiskiej Akademii Nauk i wniós nieoceniony wkad w krajowe górnictwo.


Nagród, otrzymanych w yciu przez Giennadija Wysockiego nie mona zliczy, ale, co najwaniejsze, by to otwarty, dobry i uwany w stosunku do ludzi Czowiek.