Od Lwowa do Zabajkala: Gornyje maszyny poczyy grnikw Ukrainy i Rosji

31.10.2012

Na trzeci doroczn konferencj, odbywajc si pod egid „Gornych maszyn”, przyjechao ponad 80 ekspertów z brany wydobywczej z Ukrainy i Rosji, reprezentujcych najwiksze przedsibiorstwa wydobywajce wgiel kamienny, rud elaza i potas. Aktualno referatów, podanych przez organizatorów w programie roboczym, i moliwo uzyskania poszerzonych konsultacji od osób opracowujcych i produkujcych urzdzenia, przycigny specjalistów z tak dalekich regionów Rosji, jak Krasnojarsk, Ural i Kraj Zabajkalski. Wedug nich, warto byo pokona tysice kilometrów i zmian stref czasowych dla moliwoci wymiany dowiadcze w zakresie eksploatacji i obsugi nowoczesnego sprztu wydobywczego.

Dobr tradycj stao si rozpoczynanie konferencji od raportu o wprowadzeniu propozycji, zgoszonych przez górników na poprzednim spotkaniu. Na przykad pracownicy „DTEK Rowiekiantracyt” zaproponowali wzmocnienie pyty i mocowania wspornika BSP w kombajnie cianowym KSZ1KGU. Dziki rekomendacjom górników „Makieewugla” w kombajnie KDK500 opracowano now konstrukcj bloku zasilania elektrycznego z wprowadzeniem zwiernika zamiast odcznika.

„Górnicy widz, e dla nas konstruktywna rozmowa to nie tylko pikne sowa. Wszystkie zoone propozycje, idee staj si przyczyn powanej pracy naszych inynierów – konstruktorów. I jeli uwagi s wartociowe, a górnicy, na ogó, mówi o rzeczach najwaniejszych i gównych, to my je wprowadzamy w ycie. Dlatego bardzo dzikujemy za aktywne uczestnictwo. Razem moemy wiele osign”, - powiedzia Igor Fomienko, Dyrektor Ds. Marketingu i Sprzeday NPK „Gornyje maszyny”.

Nowoci na konferencji w roku 2012 byo przeprowadzenie sesji odnonie urzdze do prowadzenia odkrywkowych prac górniczych. W szczególnoci przedstawiono program modernizacji koparek czerpakowych, który zainteresowa przedstawicieli SEUK. Górnicy i specjalici NPK „Gornyje maszyny” omówili kwestie biecej eksploatacji i obsugi serwisowej szeregu wyrobów: podawarek, zwaowarek, przenoników tamowych odkrywkowych i in., produkowanych przez firm.