Owiadczenie Kompanii SCM

Owiadczenie Kompanii SCM
26.02.2014

W naszym kraju rozpoczy si ju przemiany polityczne, wyznaczono dat przedterminowych wyborów prezydenckich. Zmiany te zachodz w warunkach trudnej sytuacji gospodarczej. W najbliszym czasie od stabilnoci gospodarki Ukrainy bdzie dosownie zalee jej przyszo.

Nasze przedsibiorstwa pracoway pomimo kryzysu politycznego w kraju. Co moemy, powinnimy i bdziemy robi dla Ukrainy wanie dzi? Przede wszystkim: wypenia swoje obowizki wobec spoeczestwa: zapewnia stabiln prac przedsibiorstw, pacenie podatków do budetów wszystkich szczebli, terminow wypat wynagrodze pracownikom. Pomoe to krajowi przej przez okres niestabilnoci politycznej i zmiany wszystkich rodzajów wadzy, a pastwu - wypenia zobowizania socjalne wobec obywateli. Pozwoli to Ukrainie i do przodu, pomoe nam wszystkim wykorzystywa jej potencja we wspóczesnym wiecie.

Wierzymy, e: potencja Ukrainy jest ogromny. My, jak i wszyscy Ukraicy, dymy do stworzenia nowego kraju. W którym bd ustanowione demokracja i nadrzdno prawa, zapewniajce ochron wasnoci, swobodn konkurencj i ochron socjaln.

Do tego niezbdne s:

  • reformy,
  • wprowadzenie skutecznych mechanizmów wadzy pastwowej,
  • znaczce rozszerzenie uprawnie lokalnych organów kierowniczych,
  • zwikszenie przejrzystoci i podlegoci wadzy spoeczestwu obywatelskiemu.

Kompania SCM jest gotowa do wdroenia nowego systemu wartoci i do dziaania zgodnie z nim. Bdziemy wszelkimi dostpnymi sposobami sprzyja osigniciu wyznaczonych celów w imi rozkwitu Ukrainy.

Oleg Popow,

Dyrektor Generalny SCM