O kompleksie KNF rozmawiano w Moskwie

O kompleksie KNF rozmawiano w Moskwie
30.01.2014

W swoim wystpieniu Ildar Salejew podkreli nowoczesne sposoby przygotowania komór montaowych dla zmechanizowanych kompleksów cianowych i opowiedzia o wizji naszej Kompanii w sferze wzrostu wydajnoci przygotowania powierzchni podczas eksploatacji cianowej cienkiego pokadu przy zastosowaniu kompleksu do przygotowania komór KNF.

Przypomnijmy, e kompleks drco - cianowy (KNF), o którym wiele pisano ju wczeniej - to pierwszy tego typu kompleks, który nie ma obecnie na wiecie odpowiedników podczas cianowej eksploatacji cienkich pokadów. Jak powiedzia Ildar Salejew, Kompania Corum rozumie, e obecnie wane jest zwikszanie wydajnoci urzdze i zapewnianie bezpiecznych warunków pracy górników. "Wanie dlatego aktywnie wprowadzamy nowe technologie, operatywnie reagujc na oczekiwania rynku i rosnce wymagania naszych klientów. Dziki zwikszonej wydajnoci i zwikszonej prdkoci liniowej cicia, górnicy bd w stanie dwa razy szybciej dry komory do montau kompleksu cianowego i rozpoczyna wydobycie wgla ze cian" - zauway top-menader Kompanii.

Imprez w ramach midzynarodowego sympozjum naukowego "Tydzie górnika - 2014" zorganizowaa szanowana gazeta, zajmujca si tematyk techniki górniczej "Glukauf Mining Report".

Podczas Okrgego Stou wygoszono wykady i zaprezentowano firmy, dziaajce w brany konstrukcji maszyn dla górnictwa - producentów i dostawców urzdze i technologii z Rosji, Ukrainy, Niemiec, Norwegii, USA, Australii i Japonii (EURAZ, MECZER", "SUEK", "Colmar", "BARTEC", "General Electric", "Russkij Ugol", "Sewerstal" i in.). W ramach imprezy wszyscy uczestnicy mieli moliwo udziau w dyskusjach na aktualne tematy branowe.