рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

NPK „Gornyje maszyny” wprowadza technologie 3D dla kombajnуw wкglowych

31.07.2012

Gіówne zadanie to automatyzacja procesu pomiaru korpusów kombajnów wкglowych. Skanowanie 3D odbywa siк przy pomocy metalowej sondy z rubinow№ nasadk№. Margines bікdu wynosi nie wiкcej, niї 5 mikronów na metr.

„Wprowadzenie maszyny wspóіrzкdnoњciowej do pomiarów do procesu produkcyjnego wprowadzi technologiк pomiaru czкњci na nowy, nowoczeњniejszy poziom, - powiedziaі Eduard Nazarow Dyrektor firmy „Gornyje maszyny – system jakoњci”. - Jej wykorzystanie pozwoli na szybkie i maksymalnie dokіadne okreњlenie parametrów geometrycznych korpusów w najbardziej skomplikowanej konfiguracji. To z kolei znacz№co zwiкkszy niezawodnoњж kombajnów wкglowych”.

Maszyna przeszіa certyfikacjк w przedsiкbiorstwie „Gosstandartmetrologija”. Obecnie odbywaj№ siк badania testowe instalacji. Zaіogк maszyny stanowi№ 2 pracownicy przedsiкbiorstwa „Gornyje maszyny - System jakoњci”, którzy przeszli w Moskwie specjalne szkolenie.


Возврат к списку