Новости

 

NPK „Gornyje maszyny” wprowadza technologie 3D dla kombajnуw wкglowych

31.07.2012

Gіówne zadanie to automatyzacja procesu pomiaru korpusów kombajnów wкglowych. Skanowanie 3D odbywa siк przy pomocy metalowej sondy z rubinow№ nasadk№. Margines bікdu wynosi nie wiкcej, niї 5 mikronów na metr.

„Wprowadzenie maszyny wspóіrzкdnoњciowej do pomiarów do procesu produkcyjnego wprowadzi technologiк pomiaru czкњci na nowy, nowoczeњniejszy poziom, - powiedziaі Eduard Nazarow Dyrektor firmy „Gornyje maszyny – system jakoњci”. - Jej wykorzystanie pozwoli na szybkie i maksymalnie dokіadne okreњlenie parametrów geometrycznych korpusów w najbardziej skomplikowanej konfiguracji. To z kolei znacz№co zwiкkszy niezawodnoњж kombajnów wкglowych”.

Maszyna przeszіa certyfikacjк w przedsiкbiorstwie „Gosstandartmetrologija”. Obecnie odbywaj№ siк badania testowe instalacji. Zaіogк maszyny stanowi№ 2 pracownicy przedsiкbiorstwa „Gornyje maszyny - System jakoњci”, którzy przeszli w Moskwie specjalne szkolenie.


Возврат к списку