рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

NPK „Gornyje maszyny” wprowadza nowoczesne technologie projektowe

17.04.2012

Technologie projektowania bezpoњredniego i inїynieringu równolegіego, wykorzystywane przez przedsiкbiorstwa NPK „Gornyje maszyny”, obejmuj№ stworzenie systemu ze skutecznym przekazywaniem wyników konkretnego etapu projektowania od razu na jego kolejne etapy, a takїe jednoczesne opracowanie produktu, jego wyprodukowanie, a nawet sposoby póџniejszego wsparcia eksploatacji sprzкtu.

Innowacje staіy siк moїliwe dziкki aktywnej modernizacji mocy produkcyjnej aktywów NPK „Gornyje maszyny”, w szczególnoњci odnowienia parku maszynowego zakіadów przez urz№dzenia z programowym sterowaniem cyfrowym.

„Wprowadzenie systemu „projektowania bezpoњredniego”, a w rezultacie równieї przejњcie do „inїynieringu równolegіego” pozwol№ na znacz№ce podniesienie jakoњci, skrócenie terminów nie tylko opracowania, ale i przygotowania technologicznego produkcji nowego sprzкtu. U podstaw technologii inїynierii równolegіej leїy idea poі№czonego projektowania wyrobów, a takїe procesów przygotowania produkcji i wyprodukowania, któr№ koordynuje specjalny zespóі projektantów, wњród których znajduj№ siк konstruktorzy, technolodzy, pracownicy produkcyjni”, - podkreњla kierownik Departamentu Technologii Informatycznych Centrum Inїynieryjno – Technicznego „Gornyje maszyny” Andriej Denisow.

Jak mówi№ specjaliњci NPK „Gornyje maszyny” zastosowanie nowych technologii informatycznych gwarantuje uwzglкdnienie wszystkich wymagaс zleceniodawcy odnoњnie produkowanych wyrobów od momentu projektowania do wykorzystania w pracy.


Возврат к списку