NPK Gornyje maszyny tworzy firm serwisow

01.09.2011

„Po zapewnieniu w kompanii inynieringu i kontroli jakoci wyrobów uczynilimy nastpny krok – rozwój serwisu, tworzc do tego oddzieln struktur, - podkreli Jewgienij Romaszczyn, Dyrektor Generalny NPK „Gornyje maszyny”. - Przy jej pomocy pomoemy klientom zwikszy poziom bezpieczestwa pracy podczas prac z mechanizmami, wspóczynnik gotowoci technicznej, pene i terminowe uzupenienie oryginalnych czci zamiennych. Oczywicie taka wspópraca pozwoli naszym zleceniodawcom na zwikszenie wielkoci i jakoci wydobycia”.

W pierwszym etapie „Kompania serwisowa „Gornyje maszyny” bdzie zajmowa si badaniem i obsug urzdze górniczych w okresie gwarancyjnym oraz dostaw czci zamiennych. Na pocztku 2012 roku spektrum usug zostanie znacznie poszerzone o obsug pozagwarancyjn, a take o kapitalny remont sprztu.

Dyrektor „Kompani serwisowej „Gornyje maszyny” Aleksandr Szczerbakow stwierdzi, e oprócz skutecznej obsugi posprzedanej wane jest to, e „w rezultacie wspódziaania z klientami stale si uczymy, postrzegajc kady problem jako moliwo poprawienia produktu lub dokumentacji. Przekazujc informacj z Kompanii serwisowej do Centrum Inynieryjno – Technicznego oczekujemy, e yczenia klientów mog by uwzgldnione w kolejnych wersjach sprztu. W ten sposób nasza Kompania bdzie jednoczenie zmniejsza koszty obsugi dla klientów i wykorzystywa system obsugi do podniesienia jakoci produktów”.

Dyrektor „Kompanii serwisowej „Gornyje maszyny” Aleksandr Szczerbakow przed przyjciem do „Gornych maszyn” zajmowa róne stanowiska kierownicze w firmie „Zeppelin Ukraina” Sp. o.o. Pan Szczerbakow na przestrzeni 10 lat zajmowa si rozwojem samochodowego i przemysowego biznesu firmy TOYOTA w Ukrainie. Nastpnie stworzy sie serwisow urzdze przemysowych TOYOTA, sprztu budowlanego i odkrywkowego Komatsu, sprztu drogowego Bomag.