рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

NPK „Gornyje maszyny”: serwis i eksport – czynniki wzrostu

16.11.2012

Wewnкtrzny rynek zapewniі 84% przychodów. Sprzedaї do klientów zagranicznych wzrosіa o 68% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego i osi№gnкіa 315 milionów hrywien. Podstawowymi zewnкtrznymi rynkami zbytu byіy Rosja, Kazachstan, Biaіoruњ i Wietnam. Na dwóch pierwszych z sukcesami dziaіaj№ przedstawicielstwa handlowe, a w kraju azjatyckim realizowany jest wielki projekt budowy dwóch szybów kopalnianych dla firmy VINACOMIN.

Koncentracja w ramach piкcioletniej strategii biznesowej na rozwoju obsіugi serwisowej i uruchamianie wydziaіów remontowych sprzкtu њcianowego, chodnikowego i sekcji obudowy zmechanizowanej przyniosіy holdingowi 130 milionów hrywien (+261% w porównaniu do 9 miesiкcy 2011 r.).

Program inwestycyjny Kompanii byі zorientowany na stworzenie wydziaіów remontowych, rozwój i modernizacjк mocy produkcyjnych w zakresie produkcji sprzкtu њcianowego i chodnikowego, a takїe na zakup urz№dzeс kontrolno – pomiarowych, zapewniaj№cych dotrzymanie standardów jakoњci produkowanych wyrobów. Wielkoњж inwestycji przekroczyіa 68 milionów hrywien.


Возврат к списку