рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

NPK „Gornyje maszyny” przystкpuje do modernizacji urz№dzeс obrotowych

23.03.2012
"W 2011 roku sprzedaї sprzкtu dla górnictwa odkrywkowego stanowiіa 24% w ogólnej strukturze sprzedaїy. Planujemy zwiкkszenie tego wskaџnika poprzez dokonanie modernizacji koparek czerpakowych i wypuszczenie czкњci zamiennych w zakіadach „Donieckgormasz” i Krzyworoїskich Zakіadach Sprzкtu Górniczego”,- oњwiadczyі Siergiej Rybaіko, Dyrektor Pionu Urz№dzeс dla Górnictwa Odkrywkowego NPK „Gornyje maszyny”.

Specjaliњci techniczni NPK „Gornyje maszyny” opracowali specjalistyczny program modernizacji kaїdego modelu koparki. Dotyczy on czкњci mechanicznej i elektrycznej, a takїe automatyzacji szeregu procesów roboczych. Zaproponowane przez inїynierów rozwi№zania pozwalaj№ na skrócenie czasu wydobycia na tonк wyrobów i obniїyж zuїycie energii elektrycznej. Ponadto dziкki wprowadzonym zmianom znacznie wzroњnie komfort i wydajnoњж pracy obsіugi.

„Lwia czкњж sprzкtu rotacyjnego, wyprodukowanego w zakіadzie „Donieckgormasz” pod koniec lat 90 i do dnia dzisiejszego z powodzeniem pracuje w kopalniach i wyrobiskach odkrywkowych Ukrainy i Rosji. Ale їycie nie stoi w miejscu. Rozwój technologii i duїe zapotrzebowanie ze strony spóіek wydobywczych dyktuj№ koniecznoњж staіego doskonalenia urz№dzeс. Po modernizacji wszystkie typowymiary koparek czerpakowych bкd№ dysponowaж nowymi moїliwoњciami uїytkowymi, co, jestem pewien, zostanie docenione przez naszych klientów”,- stwierdziі Siergiej Rybaіko, Dyrektor Pionu Urz№dzeс dla Górnictwa Odkrywkowego NPK „Gornyje maszyny”.

Возврат к списку