NPK Gornyje maszyny przeprowadzia konferencj praktyczn dla naczelnikw i gwnych mechanikw oddziaw kopal najwikszych ukraiskich zjednocze wglowych

19.11.2010

Uczestniczyli w niej kierownicy oddziaów i gówni mechanicy najwikszych ukraiskich kopal i zjednocze: „Pawogradugol DTEK”, „DUEK”, „Makiejewugol”, „Krasnodarugol”, Rowiekiantracyt”, „ugaskugol”, „Szachtiorskantracyt”, „Torezantracyt”, „Selidowugol”, „Donbassantracyt”, „Swierdowantracyt”, „Pierwomajskugol”, „Lisiczaskugol”, „Woyugol”, GP KWK „Junodonbasskie nr 1”. W sumie – ponad 60 przedstawicieli brany górniczej, którzy opowiedzieli o eksploatacji kombajnów cianowych w rónych wersjach oraz obudów zmechanizowanych produkcji grupy „Gornyje maszyny” w trudnych warunkach geologiczno – górniczych.

Z kolei przedstawiciele „Gornych maszyn” prezentowali uczestnikom strategiczne projekty Kompanii. Wród nich jest centrum inynieryjno - techniczne, stworzone do projektowania nowych wzorów sprztu górniczego; firma „Gornyje maszyny – System jakoci”, przeznaczona do niezalenej kontroli jakoci wyrobów we wszystkich przedsibiorstwach grupy; sie dystrybucyjno – serwisowa, która operatywnie zapewni kopalniom czci zamienne do sprztu górniczego.

„Podczas konferencji praktycznej otrzymalimy od uczestników konstruktywne uwagi i yczenia odnonie poprawy sprztu, z którymi obowizkowo si zapoznamy. Najbardziej znaczce z nich zastosujemy w nowym sprzcie, lepszej jakoci i wysokowydajnym”, - owiadczy Maksim Niekrasow, Dyrektor ds. Marketingu i Sprzeday NPK „Gornyje maszyny”.

NPK „Gornyje maszyny” wyraa wdziczno dyrektorom generalnym zjednocze wglowych i kopal, którzy wydelegowali pracowników do uczestnictwa w konferencji praktycznej, i bezporednim uczestnikom.