NPK Gornyje maszyny podsumowaa dziaalno produkcyjn

20.02.2012

Wzrost wielkoci produkcji i sprzeday wszystkich przedsibiorstw kompani zwizany jest, po pierwsze, z wprowadzeniem szeregu ulepsze operacyjnych i organizacyjnych, oraz z rozpoczciem programu inwestycyjnego w zakresie modernizacji i odbudowy mocy produkcyjnych, a take, z wydzieleniem w oddzielny pion obsugi serwisowej i oddziaów handlowych.

Pozytywna dynamika produkcji poszczególnych rodzajów wyrobów, któr zademonstrowa holding w 2010 r., trwaa w 2011r. W szczególnoci, produkcja obudów zmechanizowanych wzrosa o 49%, kombajnów cianowych o 23,6%, sprztu podziemnego o 49,1%, transportu koowego – 100,8%, pompowni -83,3%, przenoników tamowych o 109,3%, podstacji transformatorowych – o 34%.

Kluczowe zakady Kompani kontynuoway pozytywn dynamik sprzeday wyrobów, rozpoczt w 2010 roku. Szczególnie na Drukowskim Zakadzie Budowy Maszyn (DrMZ), wzrost wielkoci produkcji wyniós 83%, na „Gorowskim Budowniczym Maszyn” (GMS) – 44%, „Donieckgormaszu” (DGM) – 45%, Donieckim Zakadzie Energetycznym (DEZ) – 163%.

Usprawnienia organizacyjne i operacyjne

W 2011 r. w ramach rozwoju serwisu i sprzeday, w tym równie poprawy jakoci, terminów wiadczenia usug i podwyszenia orientacji na klienta, w kompani utworzono:

  • Oddzia serwisowy
  • Oddzia handlowy w Ukrainie
  • Oddzia handlowy w Rosji

Ujednolicono i doprowadzono do zgodnoci z zadaniami biznesowymi struktury organizacyjne przedsibiorstw produkcyjnych Kompani. Ponadto, dla zreformowania nieprofilowych funkcji w przedsibiorstwach i w Centrum Korporacyjnym, oraz w celu zwikszenia efektywnoci ekonomicznej w zakresie funkcji pomocniczych zostao stworzone i rozpoczo dziaalno przedsibiorstwo „Gornyje maszyny – Biznes Komfort”. W celu skutecznego zarzdzania strategicznymi projektami Kompani stworzono Biuro Zarzdzania Projektami.

Program inwestycyjny

Jednym z kluczowych czynników przyrostu wskaników produkcyjnych byo rozpoczcie realizacji w 2011 roku pierwszego etapu programu inwestycyjnego. Cakowita wielko inwestycji w pierwszym etapie wyniosa okoo 112 milionów hrywien. Gównymi kierunkami realizacji Programu Inwestycyjnego s: zakup podstawowego i pomocniczego importowanego sprztu technologicznego, kapitalny remont budynków i budowli, a take wdroenie projektów, skierowanych na rozwój technologii informatycznych w firmie.Realizacja danych kierunków programu inwestycyjnego Kompani pozwolia na znaczce zwikszenie wielkoci produkcji, poprawienie jakoci produkowanych wyrobów, zmniejszenie kosztów. Dziki wdroeniu w szeciu przedsibiorstwach kontroli zuycia (w czasie rzeczywistym) na podstawowym sprzcie korzystajcym z energii i wdroeniu innych dziaa organizacyjno – technicznych zaoszczdzono 977,3 tys. hrywien.

Od czerwca 2011 r. przedsibiorstwa Kompani osigny zmniejszenie przestojów sprztu technologicznego z powodu awaryjnych postojów rednio o 3%.

Eksport

W 2011 r. wysyki Firmy byy skierowane na rozszerzenie zasigu geograficznego i zwikszenie wielkoci sprzeday na rynkach zewntrznych.

Wzrost wielkoci operacji eksportowych w 2011 roku wyniós 58% w porównaniu do 2010 r. Poród najwikszych odbiorców wyrobów NPK „Gornyje maszyny” byy takie firmy jak SUEK, „EurazHolding”, „UralKalij”, GMK „Norylskij nikiel”, „Metaloinvest”, „Rosyjski Wgiel”, „Workutaugol”, TNK „Kazchrom”, „Kazcynk”, „Kazakhmys”, „Belaruskalij”, „Mosmetrostroj” i inne.

Wzrost sprzeday eksportowej zwizany jest zarówno z aktywn polityk marketingow holdingu (otwarcie oddziau handlowego w Rosji, rozwój obsugi serwisowej), jak i z wejciem w jego skad Krzyworoskich Zakadów Sprztu Górniczego. Ten ostatni fakt pozwoli „Gornym maszynom” na zwikszenie swojej obecnoci na rynku sprztu dla górnictwa odkrywkowego.